Ooit stond ik na een zware klim op een 5000 meter hoge top in Nepal, in de Himalaya. Ron­dom mij een over­weldigend mooi uitzicht met acht­duizen­ders, nog veel hogere top­pen. Dat gevoel van schoonheid, ver­sterkt door de moeite die het gekost had, kan ik nog steeds oproepen. Ik denk dat ver­won­der­ing en aan­dacht voor schoonheid essen­tieel zijn in het lev­en. Ik geloof dat ieder mens ver­langt naar schoonheid en er gevoelig voor is. Voor mij geldt dat in grootse ervarin­gen als deze, maar ook in kleine alledaagse schoonheid. Dit geldt dus ook voor vor­mgev­ing. Als je com­mu­ni­catie er mooi uitzi­et, kijken mensen er langer naar. Zo kri­jg je meer aan­dacht. Jij wilt toch ook graag aan­dacht voor jouw bedri­jf, jouw prod­uct of idee?

Vanu­it dat gevoel én met veel plezi­er ontwerp ik — Marieke Riedijk — huis­sti­jlen, brochures, jaarver­sla­gen, boeken, web­sites en meer.
Dit doe ik voor eigen klanten, maar ook op free­lance-basis voor andere bureaus.

 

graag 5 tips aanvragen

Herken je je in één van deze situaties?

 • je hebt nog geen logo of huis­sti­jl, waar­door je bedri­jf, sticht­ing of organ­isatie nog niet vol­doende serieus genomen wordt
 • je bent niet tevre­den over je bestaande logo en huis­sti­jl. Het is ver­oud­erd of dekt de lad­ing niet (meer)
 • je bent wel hele­maal tevre­den met je huis­sti­jl en bent nu toe aan een nieuwe stap: een jaarver­slag, een brochure, een web­site, een boek …
 • je hebt slechte ervarin­gen met een grafisch ontwer­p­er en bent op zoek naar iemand die wél naar je luistert
 • je hebt een bood­schap te vertellen, maar weet niet in welke vorm je dat het beste kunt gieten

Allemaal situaties waarin ik wat voor je kan betekenen

Ik ben iemand die goed luis­tert. Ik ben nieuws­gierig van nature en oprecht geïn­ter­esseerd in ‘andere werelden’.
Mijn doel is iets te mak­en wat echt bij jou past, iets wat aansluit bij jouw waar­den en karak­ter (of dat van je bedri­jf). Zor­gen dat jij meer aan­dacht trekt. Bedenken hoe jij iets op een mooie, aansprek­ende manier duidelijk kunt mak­en. Ik druk niet mijn ‘eigen sti­jl’ door, maar stel wel kri­tis­che vra­gen en laat het je weten als ik andere ideeën heb of sug­gesties voor andere oplossin­gen. Ik denk met je mee en stel de goede vra­gen om erachter te komen of je meer hebt aan een fold­er of juist een dig­i­tale nieuws­brief, een brochure of een orig­inele weggever …
Open­heid en transparantie – van twee kan­ten – vind ik heel belan­grijk. Als je het ergens niet mee eens bent wil ik dat graag horen, maar laat het vooral ook weten als je wél tevre­den bent. Fijn als mensen elka­ar wat gun­nen en zich realis­eren dat iedereen eigen kwaliteit­en en exper­tis­es heeft.

Als je mij inschakelt kri­jg je:

 • iemand die echt naar je luistert
 • iemand die met je mee­denkt en ook zo nodig kri­tis­che vra­gen stelt
 • een ontwerp dat echt bij jou past. Eerder ben ik niet tevreden
 • uitein­delijk meer aan­dacht van je pub­liek, omdat het aangetrokken wordt door de mooie vor­mgev­ing, passend bij jouw eigen goede inhoud, bood­schap of product.

Of ben je op zoek naar een freelancer?

 • je bent zelf ontwer­p­er of hebt een ontwerp­bu­reau en hebt tijdelijk te veel werk en te weinig tijd
 • je hebt als ontwerp­bu­reau een nieuwe com­plexe opdracht (mag­a­zine, boek, jaarver­slag, …), waar een goede basis voor moet wor­den opgezet, al dan niet gebaseerd op jouw eigen ontwerp
 • je zoekt een goede free­lancer voor ontwerp- of dtp-werk

Dit vind ik vaak boeiende klussen. Ik vind het leuk een goed door­dacht stramien op te zetten, waar ver­vol­gens snel en hand­ig mee gew­erkt kan wor­den (door mij of anderen). Ik ben – al zeg ik het zelf – een kei in o.a. Inde­sign door jaren­lange ervar­ing én ben bij bli­jven spijk­eren. Ik ging vroeger al met plezi­er naar school. Nieuwe din­gen leren heb ik alti­jd graag gedaan en doe ik nog steeds.

Als je mij inschakelt beloof ik je dat je:

 • een flex­i­bele en ervaren ontwer­p­er en/of dtp-er hebt, die zorgt dat je opdracht­en voor de dead­line af zijn
 • een steen­goed en slim gestruc­tureerd basis­doc­u­ment hebt waar je nog heel lang mee vooruit kunt

Wie ben jij?

Je bent iemand die weet waar je voor staat, die iets te vertellen of te geven heeft. Jouw dienst of prod­uct draagt op een posi­tieve manier bij aan de wereld, dus je werkt bijvoor­beeld niet in de wapen­han­del of sigarettenindustrie.
Je weet wát je wilt vertellen, maar soms niet pre­cies hóe. Miss­chien weet je wel hoe, maar kun je het zelf niet uitvoeren.
Je wilt graag de aan­dacht trekken voor jouw bood­schap, dienst of prod­uct op een manier die echt bij jou past.
Of je bent zelf ontwer­p­er en hebt even ver­sterk­ing nodig. Hebt een bepaalde klus die goed aangepakt moet worden.
Je hecht belang aan vertrouwen en eerlijkheid en bent ruim­denk­end. Kwaliteit vind je belangrijk.

Hoe werkt het?

Als je me mailt of belt met een vraag of prob­leem, zal ik alti­jd eerst een aan­tal vra­gen terug stellen. Soms is het goed een vri­jbli­jvende afspraak te mak­en. We kijken of het klikt en of we iets voor elka­ar kun­nen beteke­nen. Soms is con­tact via mail en tele­foon vol­doende. Als duidelijk is wat je nodig hebt maak ik een gespeci­ficeerde offerte. Hier kun je dan op rea­geren en dan begint het leuk­ste stuk. Werken aan de oploss­ing van jouw vraag. Een ontwerp waar goed over nagedacht is. Steeds in goed over­leg en met ruimte voor wed­erz­i­jdse feed­back. Tot er een mooi resul­taat ligt en we alle­bei tevre­den zijn. Jij hebt iets wat de aan­dacht trekt, ik heb iets moois ont­wor­pen én een tevre­den klant. Tevre­den klanten zijn goud waard, want die komen graag terug.

In de port­fo­lio vind je een kleine selec­tie werk. Zo kri­jg je een idee van sti­jl en mogelijkhe­den. Een beknopte visuele en inter­ac­tieve port­fo­lio is hier te vinden.