Aan­dacht trek­ken door mooie vormgeving

Iets wat er mooi of opval­lend uit­ziet, trekt de aan­dacht. Dit geldt dus ook voor vorm­ge­ving. Als je com­mu­ni­ca­tie, je logo, je web­site, je bro­chure er – naast een ijzer­sterke inhoud – mooi uit­ziet, kijken mensen er langer naar. Zo krijg je meer aandacht.

Jij wilt toch ook graag aan­dacht voor jouw bedrijf, jouw pro­duct of idee?

Ik denk dat ver­won­de­ring en aan­dacht voor schoon­heid essen­ti­eel zijn in het leven. Ik geloof dat veel mensen ver­lan­gen naar schoon­heid en er gevoe­lig voor zijn. Voor mij geldt dat in grootse erva­rin­gen als deze, maar ook in kleine alle­daagse schoon­heid.

Vanuit dat gevoel én met veel ple­zier ont­werp ik – Marieke Rie­dijk – huis­stij­len, web­si­tes, bro­chu­res, jaar­ver­sla­gen, boeken en meer. Dit doe ik voor eigen klan­ten, maar ook op free­lance-basis voor andere bureaus.

Con­tact

koffie drin­ken en kennis­maken?
Ideeën uit­wis­se­len?
Vragen?

Mail of bel me →

Wan­neer een gra­fisch vorm­ge­ver inschakelen

Herken je je in één van deze situaties?

 • je hebt nog geen logo of huis­stijl, waar­door je bedrijf, stich­ting of orga­ni­sa­tie nog niet vol­doende seri­eus geno­men wordt
 • je bent niet tevre­den over je bestaande logo en huis­stijl. Het is ver­ou­derd of dekt de lading niet (meer)
 • je bent wel hele­maal tevre­den met je huis­stijl en bent nu toe aan een nieuwe stap: een jaar­ver­slag, een bro­chure, een web­site, een boek …
 • je hebt slechte erva­rin­gen met een gra­fisch ont­wer­per en bent op zoek naar iemand die wél naar je luistert
 • je hebt een bood­schap te ver­tel­len, wilt aan­dacht ergens voor, maar weet niet in welke vorm je dat het beste kunt gieten

Alle­maal situ­a­ties waarin ik wat voor je kan betekenen

Ik ben iemand die goed luis­tert. Ik ben nieuws­gie­rig van nature en oprecht geïn­te­res­seerd in ‘andere werel­den’.
Mijn doel is iets te maken wat echt bij jou past, iets wat aan­sluit bij jouw waar­den en karak­ter (of dat van je bedrijf). Zorgen dat jij meer aan­dacht trekt. Beden­ken hoe jij iets op een mooie, aan­spre­kende manier dui­de­lijk kunt maken. Ik druk niet mijn ‘eigen stijl’ door, maar stel wel kri­ti­sche vragen en laat het je weten als ik andere ideeën heb of sug­ges­ties voor andere oplos­sin­gen. Ik denk met je mee en stel de goede vragen om erach­ter te komen of je meer hebt aan een folder of juist een digi­tale nieuws­brief, een bro­chure of een ori­gi­nele weg­ge­ver …
Open­heid en trans­pa­ran­tie – van twee kanten – vind ik heel belang­rijk. Als je het ergens niet mee eens bent wil ik dat graag horen, maar laat het vooral ook weten als je wél tevre­den bent. Fijn als mensen elkaar wat gunnen en zich rea­li­se­ren dat ieder­een eigen kwa­li­tei­ten en exper­ti­ses heeft.

Als je mij inscha­kelt krijg je:

 • iemand die echt naar je luistert
 • iemand die met je mee­denkt en ook zo nodig kri­ti­sche vragen stelt
 • een ont­werp dat echt bij jou past. Eerder ben ik niet tevreden
 • uit­ein­de­lijk meer aan­dacht van je publiek, omdat het aan­ge­trok­ken wordt door de mooie vorm­ge­ving, pas­send bij jouw eigen goede inhoud, bood­schap of product.

Of ben je op zoek naar een freelancer?

 • je bent zelf ont­wer­per of hebt een ont­werp­bu­reau en hebt tij­de­lijk te veel werk en te weinig tijd
 • je hebt als ont­werp­bu­reau een nieuwe com­plexe opdracht (maga­zine, boek, jaar­ver­slag, …), waar een goede basis voor moet worden opge­zet, al dan niet geba­seerd op jouw eigen ontwerp
 • je zoekt een goede free­lan­cer voor ont­werp- of dtp-werk

Dit vind ik vaak boei­ende klus­sen. Ik vind het leuk een goed door­dacht stra­mien op te zetten, waar ver­vol­gens snel en handig mee gewerkt kan worden (door mij of ande­ren). Ik ben – al zeg ik het zelf – een kei in o.a. Inde­sign door jaren­lange erva­ring én ben bij blij­ven spij­ke­ren. Ik ging vroe­ger al met ple­zier naar school. Nieuwe dingen leren heb ik altijd graag gedaan en doe ik nog steeds. 

Als je mij inscha­kelt beloof ik je dat je: 

 • een flexi­bele en erva­ren ont­wer­per/dtp-er hebt, die zorgt dat je opdrach­ten voor de dead­line af zijn
 • een steen­goed en slim gestruc­tu­reerd basis­do­cu­ment hebt waar je nog heel lang mee voor­uit kunt

Wie ben jij?

 • Je bent iemand die weet waar je voor staat, die iets te ver­tel­len of te geven heeft. Jouw dienst of pro­duct draagt op een posi­tieve manier bij aan de wereld, dus je werkt bij­voor­beeld niet in de wapen­han­del of sigarettenindustrie.
 • Je weet wát je wilt ver­tel­len, maar soms niet pre­cies hóe. Mis­schien weet je wel hoe, maar kun je het zelf niet uitvoeren.
 • Je wilt graag de aan­dacht trek­ken voor jouw bood­schap, dienst of pro­duct op een manier die echt bij jou past.
 • Of je bent zelf ont­wer­per en hebt even ver­ster­king nodig. Hebt een bepaalde klus die goed aan­ge­pakt moet worden.
 • Je hecht belang aan ver­trou­wen en eer­lijk­heid en bent ruim­den­kend. Kwa­li­teit vind je belangrijk.

Hoe werkt het?

Als je me mailt of belt met een vraag of pro­bleem, zal ik altijd eerst een aantal vragen terug stel­len. Soms is het goed een vrij­blij­vende afspraak te maken. Mijn werk­plek is Heer­len, dus ben je in de buurt dan kunnen we elkaar ‘live’ tref­fen. We kijken of het klikt en of we iets voor elkaar kunnen bete­ke­nen. Soms is con­tact via mail en/of tele­foon, Zoom, Teams of Skype vol­doende. Als dui­de­lijk is wat je nodig hebt maak ik een gespe­ci­fi­ceerde offerte. Hier kun je dan op rea­ge­ren en dan begint het leuk­ste stuk. Werken aan de oplos­sing van jouw vraag. Een ont­werp waar goed over nage­dacht is. Steeds in goed over­leg en met ruimte voor weder­zijdse feed­back. Tot er een mooi resul­taat ligt en we alle­bei tevre­den zijn. Jij hebt iets wat de aan­dacht trekt, ik heb iets moois ont­wor­pen én een tevre­den klant. Tevre­den klan­ten zijn goud waard, want die komen graag terug.

In de portfolio vind je een kleine selec­tie werk. Zo krijg je een idee van stijl en moge­lijk­he­den. Een beknopte visu­ele en inter­ac­tieve portfolio is hier te vinden.