panorama Nangma Ladakh

Wat kost een huis­stijl? Hoe duur is een logo?

gedachten, ideeën, mening, ontwerp | 3 reacties

Wat is de prijs voor ont­werp van een jaarverslag?
Graag ont­vang ik een offerte voor een nieuws­brief, huis­stijl, website …

Regel­ma­tig ont­vang ik via het con­tact­for­mu­lier op mijn site dit soort ver­zoe­ken. Vaak een­vou­dige vragen zonder verder enige toe­voe­ging of hoog­stens wat sum­miere uitleg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aantal kant-en-klare offer­tes heb liggen met één vaste prijs voor elk ont­werp. Maar zo werkt het niet.

Werk­wijze

Elke vraag is – als je even door­vraagt – anders, dus mijn aanbod ook.
Op basis van alleen zo’n glo­bale vraag is het onmo­ge­lijk een rea­lis­ti­sche offerte te maken. Mijn eerste actie bestaat altijd uit het stel­len van een aantal wedervragen.
In het geval van een huisstijl:

 • Is er al een logo, of moet dat geresty­led dan wel hele­maal ont­wor­pen worden?
 • Welke huis­stijlon­der­de­len moeten ont­wor­pen worden: stan­daard brief, volg­vel, enve­lop, visi­te­kaartje? Of gaat het ook nog om een vrien­de­lijke groet-kaart, afspra­ken­kaart­jes, noti­tie­blok­ken, web­site, bedrukte pennen, belet­te­ring wagen­park, deur­bor­den enz.
 • Wan­neer moet het gere­a­li­seerd zijn?

Alleen deze ant­woor­den maken al heel veel uit voor het inschat­ten van de hoe­veel­heid werk én zelfs de over­we­ging of het al dan niet zin heeft hier een offerte voor te maken. Als men op deze vragen ant­woord heeft gege­ven bestaat het ver­volg vaak uit ofwel een vrij­blij­vende fysieke afspraak om de vraag dui­de­lij­ker in kaart te bren­gen óf nog wat ver­volg­vra­gen per mail of tele­foon óf als het hele­maal dui­de­lijk is en niet zo gecom­pli­ceerd een rea­lis­ti­sche offerte.

 

huisstijlkosten

Offerte voor een huisstijl

Een goede offerte maken vergt denk­werk en inspan­ning. Vaak zitten er zaken in die van tevo­ren nog niet hele­maal dui­de­lijk zijn en dus moei­lijk in te schat­ten. Reden voor mij om vaak vrij gespe­ci­fi­ceerd per onder­deel te offre­ren, zodat men ziet waar de uren in gaan zitten. Het blijft kortom elke keer een beval­ling en nog steeds vind ik het moment van ver­zen­den span­nend. De offerte is weg. Ik kan er niks meer aan ver­an­de­ren. Wordt het begre­pen en onder­scheidt het zich van de concurrent(en)? Uiter­aard kan mijn offerte tegen­vra­gen of com­men­taar oproe­pen, waarna ik er nog aan­pas­sin­gen aan kan doen. Doel is tot een over­een­komst te komen waar beide par­tijen zich in kunnen vinden.

Als ik op mijn eerste vragen al geen ant­woord meer krijg weet ik genoeg. Dan is het waar­schijn­lijk zo dat die­gene een aantal offer­t­ever­zoe­ken heeft uit­ge­zet op diverse sites, maar er verder geen moeite voor wil doen en wel­licht alleen maar kijkt naar de goed­koop­ste aan­bie­der. Dat zijn niet de klan­ten die ik zoek. Ik wil graag con­struc­tief mee­den­ken en iets maken waar in eerste instan­tie de klant, maar ook ikzelf tevre­den over ben. Waar­bij de uren die ik ervoor moet maken in alle rede­lijk­heid worden ver­goed en de klant het gevoel heeft dat het die inves­te­ring waard is.

Hele­maal ideaal is het, als er zich na ver­loop van tijd een basis van ver­trou­wen ont­wik­kelt. Je weet van elkaar hoe het werkt, waar je aan toe bent en dat je elkaar nodig hebt in beider belang. Want het is toch vooral pret­tig tevre­den klan­ten te hebben die steeds weer bij je terug­ko­men omdat ze weten dat ze kwa­li­teit krijgen.

Dus wil je een ont­werp en – eerst – een offerte van mij? Graag! Pro­beer de vraag zo con­creet moge­lijk te for­mu­le­ren en houd reke­ning met een aantal vragen van mijn kant.

3 Reacties

 1. Container design

  Veel mensen ver­gis­sen zich in hoe­lang het kan duren om een huis­stijl te ontwerpen.
  Ik heb jou web­site door­ge­ke­ken en ik moet zeggen dat je erg mooie dingen maakt.

  Antwoord
 2. Sander

  Ik ben het hele­maal met con­tai­ner design eens. Een huis­stijl ont­wer­pen duurt langer dan je denkt!

  Antwoord
 3. Edwin Lottum

  Een goed logo kost heel veel tijd en inspan­ning. Men kan tegen­woor­dig gewoon stock logos kopen en aan­pas­sen. Zo gaat het hele ambacht naar de haaien. Logo’s en huis­stij­len moeten uniek en door­dacht. Ik heb wel­leens veel tijd besteed aan een logo voor een sho­arma “tent” mijn con­cur­ren­tie kwam met een pdf met 1000 voor­ge­bak­ken huis­stij­len die hij op voor­raad had…voor een paar tien­tjes. Daar valt niet meer tegenop te werken.
  Het is jammer maar de niewe gena­rie klan­ten moet ik het uit­leg­gen wat het aan ener­gie kost. Alleen al de tijd die spen­deer aan het mee­den­ken met hun bedrijf en product…is moei­lijk in geld uit te leggen of om te rekenen..
  Erg Jammer.. “copy-paste”
  gr
  Edwin

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *