Voor Ade­lante heb ik als free­lan­ce­werk het ont­werp en de illu­stra­ties voor de publieks­ver­sie van het vijf­ja­rig stra­te­gisch beleids­plan gemaakt. Medi­aan Com­mu­ni­ca­tie heeft de ori­gi­nele tekst van het com­plete beleids­plan inge­dikt tot een publieks­vrien­de­lijk geheel. Zeven kern­ach­tige begrip­pen vorm­den de basis voor de hoofd­stuk­ken. Deze moesten worden ver­sterkt door een bij­pas­sende illu­stra­tie en een korte krach­tige samenvatting.

Het ont­werp is geba­seerd op de bestaande huis­stijl van Ade­lante qua kleur, ‘blond­heid’ en lettertypes.