Voor gemeente Land­graaf heb ik in 2020 een aantal pos­ters ont­wor­pen in het kader van corona.
De gemeente wilde haar inwo­ners bedan­ken voor de inzet tij­dens de eerste corona-golf.
Later richtte de gemeente zich vooral op de onder­ne­mers en win­ke­liers in coro­na­tijd met de actie ‘Blijf loyaal Koop lokaal. Toen deze pos­ters nét gedrukt waren werd de stren­gere lock­down van kracht en moesten alle ‘niet-essen­ti­ële’ win­kels dicht. Omdat het onver­ant­woord en zelfs pijn­lijk zou zijn pre­cies dan het lokaal win­ke­len te sti­mu­le­ren, moest snel een alter­na­tief worden uit­ge­werkt, name­lijk ‘Geef elkaar aan­dacht en help elkaar’.