Ver­ha­len

Ver­ha­len zijn voor mij een belang­rijke bron van inspi­ra­tie. Het kunnen gesprek­ken zijn met gewone mensen die me aan het denken zetten of zorgen voor een andere kijk, boeken, films of docu­men­tai­res en ver­ha­len uit bv. pod­casts. We schij­nen het al vanaf de oer­tijd te doen, elkaar ver­ha­len ver­tel­len. Het is dé manier om erva­rin­gen en kennis uit te wis­se­len en ik ben er gek op. Nieuws­gie­rig als ik ben vind ik het heer­lijk iets nieuws te leren of door een ver­haal te gaan begrij­pen hoe iets ont­staan is of gewoon­weg mee­ge­no­men of geraakt te worden erdoor. 
Ook kunst, beel­dende kunst in aller­lei vormen, the­a­ter en muziek, ver­telt een ver­haal en kan inspi­re­rend werken.

Japan

Japans volks­ver­haal

In Japan zie je overal door het land en vooral op begraaf­plaat­sen grote en kleine beel­den met een rood gebreid of gehaakt slab­be­tje en/of een mutsje op. Het gaat hier om Jizō, de bescherm­god van de kin­de­ren. De beeld­jes worden gea­dop­teerd en lief­de­vol onder­hou­den door vrou­wen die kin­der­loos of zwan­ger zijn, of zoals dat hier mooi gezegd wordt ‘moe­ders die voor hun onge­bo­ren kin­de­ren zorgen’. Zo’n oud volks­ver­haal is dan voor mij een nieuw ver­haal van een bij­zon­der ritu­eel waar ik nog nooit van gehoord had.

Ver­ha­len voor een beter ontwerp

Als we samen gaan werken en je me vraagt iets voor je te ont­wer­pen, zal ik meestal veel vragen hebben. Ik wil graag weten welk ver­haal erach­ter zit. Waarom doe jij wat je doet, van waar­uit, voor wie pre­cies en met welk doel. Dat alle­maal is van belang om een beter gevoel te krij­gen bij jou, je waar­den en ideeën, waar­door een ont­werp daar zo goed moge­lijk bij kan aan­slui­ten en aan zijn doel beant­woordt: aan­dacht trek­ken én vast­hou­den van de mensen die jij op het oog hebt.

Con­tact

Wil je me jouw ver­haal ver­tel­len?
Kan ik iets voor je betekenen?

Mail of bel me →