Marieke

In 1996 ben ik ‘voor mezelf begon­nen’ en nog steeds ont­werp ik met veel ple­zier. Dat bete­kent inmid­dels flink wat erva­ring en een zich con­stant ont­wik­ke­lende én ver­an­de­rende vak­ken­nis. Ont­wer­pen doe ik graag voor eigen klan­ten, maar ook op free­lance-basis voor andere bureaus. Ik ben nieuws­gie­rig en leer­gie­rig, geïn­te­res­seerd in andere werel­den en ideeën. Dat maakt dat ik me aan­ge­trok­ken voel tot dit vak, waar­bij ik steeds in andere werel­den moet duiken om ze zo dui­de­lijk en pas­send moge­lijk over te kunnen bren­gen met ver­schil­lende soor­ten ontwerp.

Mijn werk vari­eert van huis­stij­len (een gewon­nen prijs­vraag), web­si­tes, jaar­ver­sla­gen, bro­chu­res, boeken, kalen­ders, tot bedruk­king van via­duc­ten, digi­tale nieuws­brie­ven, 3D-illu­stra­ties en meer. Kijk om je heen en zie wat er alle­maal gra­fisch moet worden vorm­ge­ge­ven.
Zie de portfolio voor een indruk of Lin­kedIn voor meer informatie. 

Ik kan me goed ver­plaat­sen in de wensen van mijn klan­ten en hecht belang aan een goede rela­tie op basis van weder­zijds ver­trou­wen. Ik lever ori­gi­neel, door­dacht en – nu gaan druk­kers glim­la­chen – tech­nisch goed uit­ge­voerd werk.

foto van Marieke Riedijk
2020 Bui­ten­plaats Doorn­burgh in Maars­sen: aanrader!

Inspi­ra­tie­bron­nen voor ontwerp

Inspi­ra­tie haal ik uit ont­moe­tin­gen met en ver­ha­len van mensen, de natuur, reizen naar landen en stre­ken met andere gewoon­ten, kleu­ren, geuren en smaken, ver of dicht­bij, ver­won­de­ring over alle­daagse schoon­heid, het bekij­ken van kunst, the­a­ter, films, docu­men­tai­res, luis­te­ren naar pod­casts en muziek, en ook zelf zingen in dit kamer­koor

Al die bron­nen van inspi­ra­tie komen aan de orde op deze site, dus niet alleen maar gra­fisch ont­werp. Graag laat ik zien wat me raakt, aan het denken zet of beïn­vloedt en wie weet herken je er iets in.

 

Con­tact

koffie drin­ken en kennis­maken?
Ideeën uit­wis­se­len?
Vragen?

Mail of bel me →