Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het onder­staande pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op alle web­si­te­be­zoe­ken, trans­ac­ties en over­een­kom­sten met Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver, Klomp­straat 29, 6411 KR Heer­len. Ik leg je hier­on­der uit welke per­soons­ge­ge­vens ik ver­za­mel en gebruik en met welk doel. Bij wij­zi­gin­gen in wet­ge­ving of bij­voor­beeld coo­kie­be­leid kan deze ver­kla­ring aan­ge­past worden. Hier kun je altijd de laat­ste stand van zaken lezen. 

Con­tact­ge­ge­vens

Als je naar aan­lei­ding van deze pri­va­cy­ver­kla­ring con­tact met me wilt opne­men, dan kan dat via onder­staande contactgegevens.

Post­adres: Klomp­straat 29, 6411 KR Heer­len
Tel: (045) 5234040
E‑mail: info@marieke-riedijk.nl

Pri­va­cy­be­leid Marieke Rie­dijk gra­fisch vormgever

Om mijn werk­zaam­he­den te ver­rich­ten, ver­werk ik per­soons­ge­ge­vens. In som­mige geval­len werk ik daar­bij samen met derden. Ik vind het van groot belang dat er zorg­vul­dig wordt omge­gaan met per­soons­ge­ge­vens. Per­soons­ge­ge­vens worden door mij dan ook zorg­vul­dig ver­werkt en bevei­ligd. Daar­bij houd ik me aan de eisen uit de pri­va­cy­wet­ge­ving. Dat bete­kent bij­voor­beeld dat ik:

 • dui­de­lijk ver­meld voor welke doel­ein­den ik per­soons­ge­ge­vens ver­werk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het ver­za­me­len van per­soons­ge­ge­vens beperk tot alleen de per­soons­ge­ge­vens die nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uit­druk­ke­lijke toe­stem­ming om je per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken in geval­len waarin jouw toe­stem­ming is vereist;
 • jouw gege­vens niet door­geef aan derde par­tijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leve­ren of wan­neer ik daar wet­te­lijk toe ver­plicht ben;
 • wan­neer ik je gege­vens deel, afspra­ken maak met derde par­tijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doel­ein­den worden gebruikt;
 • pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len neem om jouw per­soons­ge­ge­vens te bescher­men en dat ook eis van par­tijen die in opdracht van mij per­soons­ge­ge­vens verwerken;
 • jouw recht res­pec­teer om jouw per­soons­ge­ge­vens op jouw aan­vraag ter inzage te bieden, te cor­ri­ge­ren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van dien­sten en/of deze web­site laat je bepaalde gege­vens bij mij achter. Dat kunnen per­soons­ge­ge­vens zijn. Ik ver­werk niet altijd alle onder­staande gege­vens. Dat is name­lijk afhan­ke­lijk van welke dien­sten en func­ti­o­na­li­tei­ten op deze web­site jij gebruik wilt maken.

Per­soons­ge­ge­vens

Afhan­ke­lijk van de dien­sten die je in offline con­tact met Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver of op deze web­site gebruikt, kan ik de vol­gende per­soons­ge­ge­vens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfs­ge­ge­vens
 • e‑mailadres
 • tele­foon­num­mer
 • func­tie
 • geslacht
 • NAW-gege­vens
 • IBAN
 • infor­ma­tie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • inter­net­brow­ser en appa­raat type

Doel­ein­den

Ik ver­werk boven­staande gege­vens voor een of meer van de vol­gende doel­ein­den (mede afhan­ke­lijk van welke dien­sten of func­ti­o­na­li­tei­ten jij gebruikt):

 • het afhan­de­len van je betaling
 • ver­zen­den van mijn nieuwsbrief
 • om je te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om mijn dienst­ver­le­ning uit te kunnen voeren
 • om je te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van mijn dien­sten en producten
 • om goe­de­ren en dien­sten bij jou af te leveren
 • Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver ana­ly­seert jouw gedrag op de web­site om daar­mee de web­site te verbeteren
 • Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver ver­werkt ook per­soons­ge­ge­vens als ik hier wet­te­lijk toe ver­plicht ben, zoals gege­vens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Ver­strek­king aan derden

Ik geef de door jou ver­strekte gege­vens door aan derde par­tijen, als dat nood­za­ke­lijk is voor de leve­ring van de door jou bestelde pro­duc­ten, of aan­ge­vraagde dien­sten. Zo maak ik bij­voor­beeld gebruik van een derde partij voor backup-ser­vi­ces, inter­net­pro­vi­der en druk­kers. Wan­neer ik jouw gege­vens aan een derde ver­strek, zorg ik er (o.a. met een ver­wer­kers­over­een­komst) voor dat jouw gege­vens niet voor andere doel­ein­den worden gebruikt. Ook kom ik hierin over­een dat jouw gege­vens worden ver­wij­derd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zal ik de door jou ver­strekte gege­vens niet aan andere par­tijen ver­strek­ken, tenzij dit wet­te­lijk ver­plicht of toe­ge­staan is (denk aan bij­voor­beeld een politieonderzoek).

Bevei­li­gen en bewaren

Ik neem pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len om mis­bruik van en onge­au­to­ri­seerde toe­gang tot jouw per­soons­ge­ge­vens te beper­ken. Zo zorg ik dat alleen de nood­za­ke­lijke per­so­nen toe­gang hebben tot de gege­vens en dat de toe­gang tot de gege­vens afge­schermd is. Ik bewaar de gege­vens niet langer dan nood­za­ke­lijk. Dat wil zeggen dat ik de gege­vens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leve­ren. Uit­ge­zon­derd hier­van zijn de gege­vens die ik langer moet bewa­ren omdat de wet mij dit ver­plicht. Als je de indruk hebt dat jouw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er zijn aan­wij­zin­gen van mis­bruik, neem dan con­tact met me op of via info@marieke-riedijk.nl.

Ik heb de vol­gende maat­re­ge­len geno­men om je per­soons­ge­ge­vens te beveiligen:

 • Bevei­li­gings­soft­ware, zoals een firewall.
 • TLS/SSL: ik ver­stuur jouw gege­vens via een bevei­ligde inter­net­ver­bin­ding. Dit kun je zien aan de adres­balk ‘https’ en het hang­slotje in de adresbalk.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aan­bie­den van mijn dien­sten gebruik van coo­kies. Een cookie is een klein een­vou­dig bestandje met gege­vens dat of op de harde schijf van je com­pu­ter wordt opge­sla­gen, of in de sessie van je brow­ser staat. Je kunt deze coo­kies uit­zet­ten via je brow­ser, raad­pleeg hier­voor je brow­ser voor meer informatie.

Google Ana­ly­tics cookies

Ik gebruik Google Ana­ly­tics om bij te houden hoe bezoe­kers deze web­site gebrui­ken. Ik heb Google Ana­ly­tics pri­va­cy­vrien­de­lijk inge­steld con­form de hand­lei­ding van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens van 6 maart 2018. In lijn daar­mee heb ik een bewer­kers­over­een­komst met Google geslo­ten om afspra­ken te maken over de omgang met de infor­ma­tie die wordt ver­za­meld bij je web­site bezoek. Ik laat je IP-adres ano­ni­mi­se­ren door het laat­ste octet van het IP-adres te mas­ke­ren. Ik heb ‘gege­vens delen’ laten uit­zet­ten. Tot slot heb ik Google geen toe­stem­ming gege­ven om de infor­ma­tie ver­kre­gen met Google Ana­ly­tics te gebrui­ken voor andere Google-dien­sten. Deze gege­vens worden zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd en door mij niet aan derden ver­strekt. Google brengt de ver­kre­gen infor­ma­tie echter over naar ser­vers in de Ver­e­nigde Staten en slaat de gege­vens op. Google kan de ver­kre­gen gege­vens wel ver­strek­ken aan derden als het bedrijf hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht of als andere par­tijen de infor­ma­tie namens Google ver­wer­ken. Hier heb ik geen invloed op. Meer infor­ma­tie hier­over lees je in het pri­vacy beleid van Google. Hier tref je ook het pri­vacy beleid van Google Ana­ly­tics aan. Tevens wijs ik je op de opt-out moge­lijk­heid voor Google Ana­ly­tics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Social media cookies

Op mijn site maak ik gebruik van Facebook, Twit­ter en Lin­kedIn. Deze con­tent kun je gemak­ke­lijk delen via je eigen account via de ‘Share’-functie. Social media coo­kies maken dit moge­lijk. De infor­ma­tie die ze ver­za­me­len wordt zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. De infor­ma­tie wordt over­ge­bracht naar en door Twit­ter, Facebook en Lin­kedIn opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nigde Staten. Lin­kedIn, Twit­ter en Facebook stel­len zich te houden aan de Pri­vacy Shield prin­ci­pes en zijn aan­ge­slo­ten bij het Pri­vacy Shield-pro­gramma van het Ame­ri­kaanse Minis­te­rie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een pas­send bescher­mings­ni­veau voor de ver­wer­king van even­tu­ele per­soons­ge­ge­vens. Meer infor­ma­tie over de gege­vens die zij hier­mee ver­krij­gen, vind je op de web­si­tes van Facebook, Twit­ter en Lin­kedIn. Heb je vragen over het pri­va­cy­be­leid of het coo­kie­be­leid? Neem dan con­tact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Ten­slotte

Door de manier waarop inter­net en web­si­tes werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de coo­kies die via deze web­site door derde par­tijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zoge­naamde embed­ded ele­men­ten bevat­ten; dit zijn tek­sten, docu­men­ten, plaat­jes of film­pjes die bij een andere partij opge­sla­gen zijn, maar die op in of via deze web­site getoond worden. Mocht je op mijn web­site coo­kies tegen­ko­men die ik hier­bo­ven niet genoemd heb, laat het me dan weten via info[at]marieke-riedijk.nl of neem recht­streeks con­tact op met de derde partij en vraag welke coo­kies ze plaat­sten, wat de reden daar­voor is en op welke manier ze de pri­vacy gewaar­borgd hebben.

Geau­to­ma­ti­seerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geau­to­ma­ti­seerde ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lijke) gevol­gen kunnen hebben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die worden geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zonder dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver) tussen zit.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heb je het recht om je even­tu­ele toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver en heb je het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat je bij mij een ver­zoek kunt indie­nen om je per­soons­ge­ge­vens waar­over ik beschik in een com­pu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoemde orga­ni­sa­tie, te sturen. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring sturen naar info[at]marieke-riedijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pas­foto, MRZ (machine rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van jouw pri­vacy. Ik zal zo snel moge­lijk, maar binnen vier weken, op je ver­zoek reageren.

Auto­ri­teit Persoonsgegevens

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de moge­lijk­heid hebt om een klacht in te dienen bij de nati­o­nale toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan door hier te klikken.

Wij­zi­gin­gen in deze privacyverklaring

Ik kan deze pri­va­cy­ver­kla­ring van tijd tot tijd wij­zi­gen. Wij­zi­gin­gen zullen op de web­site worden gepu­bli­ceerd. Jouw gege­vens gebruik ik nooit zonder toe­stem­ming voor andere doel­ein­den. Het is daarom aan te raden om deze pri­va­cy­ver­kla­ring gere­geld te raad­ple­gen, zodat je van deze wij­zi­gin­gen op de hoogte bent. Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver neemt de bescher­ming van jouw gege­vens seri­eus en neemt pas­sende maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voegde toe­gang, onge­wenste open­baar­ma­king en onge­oor­loofde wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via info@marieke-riedijk.nl

 

Inwer­king­tre­ding

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is in wer­king getre­den op 2 mei 2018 en geup­date op 3 maart 2021.