Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het onder­staande pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op alle web­si­te­be­zoe­ken, trans­ac­ties en over­een­kom­sten met Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver, Klomp­straat 29, 6411 KR Heer­len. Ik leg je hier­on­der uit welke per­soons­ge­ge­vens ik ver­za­mel en gebruik en met welk doel. Bij wij­zi­gin­gen in wet­ge­ving of bij­voor­beeld coo­kie­be­leid kan deze ver­kla­ring aan­ge­past worden. Hier kun je altijd de laat­ste stand van zaken lezen. 

Con­tact­ge­ge­vens

Als je naar aan­lei­ding van deze pri­va­cy­ver­kla­ring con­tact met me wilt opne­men, dan kan dat via onder­staande contactgegevens.

Post­adres: Klomp­straat 29, 6411 KR Heer­len
Tel: (045) 5234040
E‑mail: info@marieke-riedijk.nl

Pri­va­cy­be­leid Marieke Rie­dijk gra­fisch vormgever

Om mijn werk­zaam­he­den te ver­rich­ten, ver­werk ik per­soons­ge­ge­vens. In som­mige geval­len werk ik daar­bij samen met derden. Ik vind het van groot belang dat er zorg­vul­dig wordt omge­gaan met per­soons­ge­ge­vens. Per­soons­ge­ge­vens worden door mij dan ook zorg­vul­dig ver­werkt en bevei­ligd. Daar­bij houd ik me aan de eisen uit de pri­va­cy­wet­ge­ving. Dat bete­kent bij­voor­beeld dat ik:

 • dui­de­lijk ver­meld voor welke doel­ein­den ik per­soons­ge­ge­vens ver­werk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het ver­za­me­len van per­soons­ge­ge­vens beperk tot alleen de per­soons­ge­ge­vens die nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uit­druk­ke­lijke toe­stem­ming om je per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken in geval­len waarin jouw toe­stem­ming is vereist;
 • jouw gege­vens niet door­geef aan derde par­tijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leve­ren of wan­neer ik daar wet­te­lijk toe ver­plicht ben;
 • wan­neer ik je gege­vens deel, afspra­ken maak met derde par­tijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doel­ein­den worden gebruikt;
 • pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len neem om jouw per­soons­ge­ge­vens te bescher­men en dat ook eis van par­tijen die in opdracht van mij per­soons­ge­ge­vens verwerken;
 • jouw recht res­pec­teer om jouw per­soons­ge­ge­vens op jouw aan­vraag ter inzage te bieden, te cor­ri­ge­ren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van dien­sten en/of deze web­site laat je bepaalde gege­vens bij mij achter. Dat kunnen per­soons­ge­ge­vens zijn. Ik ver­werk niet altijd alle onder­staande gege­vens. Dat is name­lijk afhan­ke­lijk van welke dien­sten en func­ti­o­na­li­tei­ten op deze web­site jij gebruik wilt maken.

Per­soons­ge­ge­vens

Afhan­ke­lijk van de dien­sten die je in offline con­tact met Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver of op deze web­site gebruikt, kan ik de vol­gende per­soons­ge­ge­vens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfs­ge­ge­vens
 • e‑mailadres
 • tele­foon­num­mer
 • func­tie
 • geslacht
 • NAW-gege­vens
 • IBAN
 • infor­ma­tie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • inter­net­brow­ser en appa­raat type

Doel­ein­den

Ik ver­werk boven­staande gege­vens voor een of meer van de vol­gende doel­ein­den (mede afhan­ke­lijk van welke dien­sten of func­ti­o­na­li­tei­ten jij gebruikt):

 • het afhan­de­len van je betaling
 • ver­zen­den van mijn nieuwsbrief
 • om je te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om mijn dienst­ver­le­ning uit te kunnen voeren
 • om je te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van mijn dien­sten en producten
 • om goe­de­ren en dien­sten bij jou af te leveren
 • Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver ana­ly­seert jouw gedrag op de web­site om daar­mee de web­site te verbeteren
 • Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver ver­werkt ook per­soons­ge­ge­vens als ik hier wet­te­lijk toe ver­plicht ben, zoals gege­vens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Ver­strek­king aan derden

Ik geef de door jou ver­strekte gege­vens door aan derde par­tijen, als dat nood­za­ke­lijk is voor de leve­ring van de door jou bestelde pro­duc­ten, of aan­ge­vraagde dien­sten. Zo maak ik bij­voor­beeld gebruik van een derde partij voor backup-ser­vi­ces, inter­net­pro­vi­der en druk­kers. Wan­neer ik jouw gege­vens aan een derde ver­strek, zorg ik er (o.a. met een ver­wer­kers­over­een­komst) voor dat jouw gege­vens niet voor andere doel­ein­den worden gebruikt. Ook kom ik hierin over­een dat jouw gege­vens worden ver­wij­derd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zal ik de door jou ver­strekte gege­vens niet aan andere par­tijen ver­strek­ken, tenzij dit wet­te­lijk ver­plicht of toe­ge­staan is (denk aan bij­voor­beeld een politieonderzoek).

Bevei­li­gen en bewaren

Ik neem pas­sende bevei­li­gings­maat­re­ge­len om mis­bruik van en onge­au­to­ri­seerde toe­gang tot jouw per­soons­ge­ge­vens te beper­ken. Zo zorg ik dat alleen de nood­za­ke­lijke per­so­nen toe­gang hebben tot de gege­vens en dat de toe­gang tot de gege­vens afge­schermd is. Ik bewaar de gege­vens niet langer dan nood­za­ke­lijk. Dat wil zeggen dat ik de gege­vens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leve­ren. Uit­ge­zon­derd hier­van zijn de gege­vens die ik langer moet bewa­ren omdat de wet mij dit ver­plicht. Als je de indruk hebt dat jouw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er zijn aan­wij­zin­gen van mis­bruik, neem dan con­tact met me op of via info@marieke-riedijk.nl.

Ik heb de vol­gende maat­re­ge­len geno­men om je per­soons­ge­ge­vens te beveiligen:

 • Bevei­li­gings­soft­ware, zoals een firewall.
 • TLS/SSL: ik ver­stuur jouw gege­vens via een bevei­ligde inter­net­ver­bin­ding. Dit kun je zien aan de adres­balk ‘https’ en het hang­slotje in de adresbalk.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aan­bie­den van mijn dien­sten gebruik van coo­kies. Een cookie is een klein een­vou­dig bestandje met gege­vens dat of op de harde schijf van je com­pu­ter wordt opge­sla­gen, of in de sessie van je brow­ser staat. Je kunt deze coo­kies uit­zet­ten via je brow­ser, raad­pleeg hier­voor je brow­ser voor meer informatie.

Google Ana­ly­tics cookies

Ik gebruik Google Ana­ly­tics om bij te houden hoe bezoe­kers deze web­site gebrui­ken. Ik heb Google Ana­ly­tics pri­va­cy­vrien­de­lijk inge­steld con­form de hand­lei­ding van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens van 6 maart 2018. In lijn daar­mee heb ik een bewer­kers­over­een­komst met Google geslo­ten om afspra­ken te maken over de omgang met de infor­ma­tie die wordt ver­za­meld bij je web­site bezoek. Ik laat je IP-adres ano­ni­mi­se­ren door het laat­ste octet van het IP-adres te mas­ke­ren. Ik heb ‘gege­vens delen’ laten uit­zet­ten. Tot slot heb ik Google geen toe­stem­ming gege­ven om de infor­ma­tie ver­kre­gen met Google Ana­ly­tics te gebrui­ken voor andere Google-dien­sten. Deze gege­vens worden zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd en door mij niet aan derden ver­strekt. Google brengt de ver­kre­gen infor­ma­tie echter over naar ser­vers in de Ver­e­nigde Staten en slaat de gege­vens op. Google kan de ver­kre­gen gege­vens wel ver­strek­ken aan derden als het bedrijf hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht of als andere par­tijen de infor­ma­tie namens Google ver­wer­ken. Hier heb ik geen invloed op. Meer infor­ma­tie hier­over lees je in het pri­vacy beleid van Google. Hier tref je ook het pri­vacy beleid van Google Ana­ly­tics aan. Tevens wijs ik je op de opt-out moge­lijk­heid voor Google Ana­ly­tics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager

Deze cookie dient sites die gebruik maken van Google Tag Mana­ger om andere scripts en code te laden in een pagina. Zonder deze cookie kunnen andere scripts niet goed functioneren.

Social media cookies

Op mijn site maak ik gebruik van Facebook, Twit­ter en Lin­kedIn. Deze con­tent kun je gemak­ke­lijk delen via je eigen account via de ‘Share’-functie. Social media coo­kies maken dit moge­lijk. De infor­ma­tie die ze ver­za­me­len wordt zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. De infor­ma­tie wordt over­ge­bracht naar en door Twit­ter, Facebook en Lin­kedIn opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nigde Staten. Lin­kedIn, Twit­ter en Facebook stel­len zich te houden aan de Pri­vacy Shield prin­ci­pes en zijn aan­ge­slo­ten bij het Pri­vacy Shield-pro­gramma van het Ame­ri­kaanse Minis­te­rie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een pas­send bescher­mings­ni­veau voor de ver­wer­king van even­tu­ele per­soons­ge­ge­vens. Meer infor­ma­tie over de gege­vens die zij hier­mee ver­krij­gen, vind je op de web­si­tes van Facebook, Twit­ter en Lin­kedIn. Heb je vragen over het pri­va­cy­be­leid of het coo­kie­be­leid? Neem dan con­tact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Ten­slotte

Door de manier waarop inter­net en web­si­tes werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de coo­kies die via deze web­site door derde par­tijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zoge­naamde embed­ded ele­men­ten bevat­ten; dit zijn tek­sten, docu­men­ten, plaat­jes of film­pjes die bij een andere partij opge­sla­gen zijn, maar die op in of via deze web­site getoond worden. Mocht je op mijn web­site coo­kies tegen­ko­men die ik hier­bo­ven niet genoemd heb, laat het me dan weten via info[at]marieke-riedijk.nl of neem recht­streeks con­tact op met de derde partij en vraag welke coo­kies ze plaat­sten, wat de reden daar­voor is en op welke manier ze de pri­vacy gewaar­borgd hebben.

Geau­to­ma­ti­seerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geau­to­ma­ti­seerde ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lijke) gevol­gen kunnen hebben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die worden geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zonder dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver) tussen zit.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heb je het recht om je even­tu­ele toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver en heb je het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat je bij mij een ver­zoek kunt indie­nen om je per­soons­ge­ge­vens waar­over ik beschik in een com­pu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoemde orga­ni­sa­tie, te sturen. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring sturen naar info[at]marieke-riedijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pas­foto, MRZ (machine rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van jouw pri­vacy. Ik zal zo snel moge­lijk, maar binnen vier weken, op je ver­zoek reageren.

Auto­ri­teit Persoonsgegevens

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de moge­lijk­heid hebt om een klacht in te dienen bij de nati­o­nale toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan door hier te klikken.

Wij­zi­gin­gen in deze privacyverklaring

Ik kan deze pri­va­cy­ver­kla­ring van tijd tot tijd wij­zi­gen. Wij­zi­gin­gen zullen op de web­site worden gepu­bli­ceerd. Jouw gege­vens gebruik ik nooit zonder toe­stem­ming voor andere doel­ein­den. Het is daarom aan te raden om deze pri­va­cy­ver­kla­ring gere­geld te raad­ple­gen, zodat je van deze wij­zi­gin­gen op de hoogte bent. Marieke Rie­dijk gra­fisch vorm­ge­ver neemt de bescher­ming van jouw gege­vens seri­eus en neemt pas­sende maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voegde toe­gang, onge­wenste open­baar­ma­king en onge­oor­loofde wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via info@marieke-riedijk.nl

 

Inwer­king­tre­ding

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is in wer­king getre­den op 2 mei 2018 en geup­date op 2 okto­ber 2019.