Het onder­staande pri­va­cy­beleid is van toepass­ing op alle web­site­be­zoeken, trans­ac­ties en overeenkom­sten met Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er, Klomp­straat 29, 6411 KR Heerlen. Ik leg je hieron­der uit welke per­soon­s­gegevens ik verza­mel en gebruik en met welk doel. Bij wijzigin­gen in wet­gev­ing of bijvoor­beeld cook­iebeleid kan deze verk­lar­ing aangepast wor­den. Hier kun je alti­jd de laat­ste stand van zak­en lezen. 

Contactgegevens

Als je naar aan­lei­d­ing van deze pri­va­cyverk­lar­ing con­tact met me wilt opne­men, dan kan dat via onder­staande contactgegevens.

Postadres: Klomp­straat 29, 6411 KR Heerlen
Tel: (045) 5234040
E‑mail: info[at]marieke-riedijk.nl

Privacybeleid Marieke Riedijk grafisch vormgever

Om mijn werkza­amhe­den te ver­richt­en, ver­w­erk ik per­soon­s­gegevens. In som­mige gevallen werk ik daar­bij samen met der­den. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omge­gaan met per­soon­s­gegevens. Per­soon­s­gegevens wor­den door mij dan ook zorgvuldig ver­w­erkt en beveiligd. Daar­bij houd ik me aan de eisen uit de pri­va­cy­wet­gev­ing. Dat betekent bijvoor­beeld dat ik:

 • duidelijk ver­meld voor welke doelein­den ik per­soon­s­gegevens ver­w­erk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verza­me­len van per­soon­s­gegevens beperk tot alleen de per­soon­s­gegevens die nodig zijn voor de doelein­den waar­voor ze wor­den verwerkt;
 • je eerst vraag om uit­drukke­lijke toestem­ming om je per­soon­s­gegevens te ver­w­erken in gevallen waarin jouw toestem­ming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde par­ti­jen, ten­z­ij dat nodig is om de gevraagde dienst te kun­nen lev­eren of wan­neer ik daar wet­telijk toe ver­plicht ben;
 • wan­neer ik je gegevens deel, afsprak­en maak met derde par­ti­jen om er o.a. voor te zor­gen deze niet voor andere doelein­den wor­den gebruikt;
 • passende beveilig­ings­maa­trege­len neem om jouw per­soon­s­gegevens te bescher­men en dat ook eis van par­ti­jen die in opdracht van mij per­soon­s­gegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw per­soon­s­gegevens op jouw aan­vraag ter inzage te bieden, te cor­rigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van dien­sten en/of deze web­site laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kun­nen per­soon­s­gegevens zijn. Ik ver­w­erk niet alti­jd alle onder­staande gegevens. Dat is namelijk afhanke­lijk van welke dien­sten en func­tion­aliteit­en op deze web­site jij gebruik wilt maken.

Persoonsgegevens

Afhanke­lijk van de dien­sten die je in offline con­tact met Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er of op deze web­site gebruikt, kan ik de vol­gende per­soon­s­gegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedri­jf­s­gegevens
 • e‑mailadres
 • tele­foon­num­mer
 • func­tie
 • ges­lacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • infor­matie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • inter­net­brows­er en appa­raat type

Doeleinden

Ik ver­w­erk boven­staande gegevens voor een of meer van de vol­gende doelein­den (mede afhanke­lijk van welke dien­sten of func­tion­aliteit­en jij gebruikt):

 • het afhan­de­len van je betaling
 • verzen­den van mijn nieuwsbrief
 • om je te kun­nen bellen of e‑mailen indi­en dit nodig is om mijn dien­stver­len­ing uit te kun­nen voeren
 • om je te informeren over wijzigin­gen van mijn dien­sten en producten
 • om goed­eren en dien­sten bij jou af te leveren
 • Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er analy­seert jouw gedrag op de web­site om daarmee de web­site te verbeteren
 • Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er ver­w­erkt ook per­soon­s­gegevens als ik hier wet­telijk toe ver­plicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou ver­strek­te gegevens door aan derde par­ti­jen, als dat noodza­ke­lijk is voor de lev­er­ing van de door jou bestelde pro­ducten, of aangevraagde dien­sten. Zo maak ik bijvoor­beeld gebruik van een derde par­tij voor back­up-ser­vices, inter­net­provider en drukkers. Wan­neer ik jouw gegevens aan een derde ver­strek, zorg ik er (o.a. met een ver­w­erk­ersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doelein­den wor­den gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens wor­den ver­wi­jderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zal ik de door jou ver­strek­te gegevens niet aan andere par­ti­jen ver­strekken, ten­z­ij dit wet­telijk ver­plicht of toeges­taan is (denk aan bijvoor­beeld een politieonderzoek).

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveilig­ings­maa­trege­len om mis­bruik van en ongeau­toriseerde toe­gang tot jouw per­soon­s­gegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodza­ke­lijke per­so­n­en toe­gang hebben tot de gegevens en dat de toe­gang tot de gegevens afgescher­md is. Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodza­ke­lijk. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te lev­eren. Uit­ge­zon­derd hier­van zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit ver­plicht. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aan­wi­jzin­gen van mis­bruik, neem dan con­tact met me op of via info[at]marieke-riedijk.nl.

Ik heb de vol­gende maa­trege­len genomen om je per­soon­s­gegevens te beveiligen:

 • Beveilig­ingssoft­ware, zoals een firewall.
 • TLS/SSL: ik ver­stu­ur jouw gegevens via een beveiligde inter­netverbind­ing. Dit kun je zien aan de adres­balk ‘https’ en het hangslot­je in de adresbalk.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aan­bieden van mijn dien­sten gebruik van cook­ies. Een cook­ie is een klein een­voudig bestand­je met gegevens dat of op de harde schi­jf van je com­put­er wordt opges­la­gen, of in de sessie van je brows­er staat. Je kunt deze cook­ies uitzetten via je brows­er, raad­pleeg hier­voor je brows­er voor meer informatie.

Google Analytics cookies

Ik gebruik Google Ana­lyt­ics om bij te houden hoe bezoek­ers deze web­site gebruiken. Ik heb Google Ana­lyt­ics pri­va­cyvrien­delijk ingesteld con­form de han­dlei­d­ing van de Autoriteit Per­soon­s­gegevens van 6 maart 2018. In lijn daarmee heb ik een bew­erk­ersovereenkomst met Google ges­loten om afsprak­en te mak­en over de omgang met de infor­matie die wordt verza­meld bij je web­site bezoek. Ik laat je IP-adres anon­imis­eren door het laat­ste octet van het IP-adres te maskeren. Ik heb ‘gegevens delen’ lat­en uitzetten. Tot slot heb ik Google geen toestem­ming gegeven om de infor­matie verkre­gen met Google Ana­lyt­ics te gebruiken voor andere Google-dien­sten. Deze gegevens wor­den zo veel mogelijk geanon­imiseerd en door mij niet aan der­den ver­strekt. Google brengt de verkre­gen infor­matie echter over naar servers in de Verenigde Stat­en en slaat de gegevens op. Google kan de verkre­gen gegevens wel ver­strekken aan der­den als het bedri­jf hier­toe wet­telijk wordt ver­plicht of als andere par­ti­jen de infor­matie namens Google ver­w­erken. Hier heb ik geen invloed op. Meer infor­matie hierover lees je in het pri­va­cy beleid van Google. Hier tref je ook het pri­va­cy beleid van Google Ana­lyt­ics aan. Tevens wijs ik je op de opt-out mogelijkheid voor Google Ana­lyt­ics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager

Deze cook­ie dient sites die gebruik mak­en van Google Tag Man­ag­er om andere scripts en code te laden in een pag­i­na. Zon­der deze cook­ie kun­nen andere scripts niet goed functioneren.

Social media cookies

Op mijn site maak ik gebruik van Face­book, Twit­ter en LinkedIn. Deze con­tent kun je gemakke­lijk delen via je eigen account via de ‘Share’-functie. Social media cook­ies mak­en dit mogelijk. De infor­matie die ze verza­me­len wordt zo veel mogelijk geanon­imiseerd. De infor­matie wordt overge­bracht naar en door Twit­ter, Face­book en LinkedIn opges­la­gen op servers in de Verenigde Stat­en. LinkedIn, Twit­ter en Face­book stellen zich te houden aan de Pri­va­cy Shield principes en zijn aanges­loten bij het Pri­va­cy Shield-pro­gram­ma van het Amerikaanse Min­is­terie van Han­del. Dit houdt in dat er sprake is van een passend bescher­mingsniveau voor de ver­w­erk­ing van eventuele per­soon­s­gegevens. Meer infor­matie over de gegevens die zij hier­mee verkri­j­gen, vind je op de web­sites van Face­book, Twit­ter en LinkedIn. Heb je vra­gen over het pri­va­cy­beleid of het cook­iebeleid? Neem dan con­tact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Tenslotte

Door de manier waarop inter­net en web­sites werken, kan het zijn dat ik niet alti­jd inzicht heb in de cook­ies die via deze web­site door derde par­ti­jen wor­den geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zoge­naamde embed­ded ele­menten bevat­ten; dit zijn tek­sten, doc­u­menten, plaat­jes of film­p­jes die bij een andere par­tij opges­la­gen zijn, maar die op in of via deze web­site getoond wor­den. Mocht je op mijn web­site cook­ies tegenkomen die ik hier­boven niet genoemd heb, laat het me dan weten via info[at]marieke-riedijk.nl of neem recht­streeks con­tact op met de derde par­tij en vraag welke cook­ies ze plaat­sten, wat de reden daar­voor is en op welke manier ze de pri­va­cy gewaar­borgd hebben.

Chatplatform Tidio

Deze web­site maakt gebruik van Tidio, een chat­plat­form dat gebruik­ers direct laat chat­ten met Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er. Ik verza­mel je naam en mailadres alleen met jouw toestem­ming om de chat te kun­nen starten. De bericht­en en gegevens die wor­den uit­gewis­seld wor­den opges­la­gen in de Tidio-appli­catie. Zie voor meer infor­matie het pri­va­cy-beleid van Tidio. Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er gebruikt deze gegevens alleen voor het beant­wo­or­den van je vra­gen of opmerkin­gen. Je per­soon­lijke gegevens wor­den ver­w­erkt in overeenkomst met de AVG (Algemene Veror­den­ing Gegevensbescherming).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geau­toma­tiseerde ver­w­erkin­gen besluiten over zak­en die (aanzien­lijke) gevol­gen kun­nen hebben voor per­so­n­en. Het gaat hier om besluiten die wor­den genomen door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bijvoor­beeld een medew­erk­er van Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen. Daar­naast heb je het recht om je eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er en heb je het recht op gegevensover­draag­baarheid. Dat betekent dat je bij mij een ver­zoek kunt indi­enen om je per­soon­s­gegevens waarover ik beschik in een com­put­erbe­stand naar jou of een ander, door jou genoemde organ­isatie, te sturen. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wi­jder­ing sturen naar info[at]marieke-riedijk.nl.

Om er zek­er van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw iden­titeits­be­wi­js met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machine read­able zone, de strook met num­mers onder­aan het paspoort), paspoort­num­mer en Burg­erser­vi­cenum­mer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw pri­va­cy. Ik zal zo snel mogelijk, maar bin­nen vier weken, op je ver­zoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoud­er, de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Dat kan door hier te klikken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze pri­va­cyverk­lar­ing van tijd tot tijd wijzi­gen. Wijzigin­gen zullen op de web­site wor­den gepub­liceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zon­der toestem­ming voor andere doelein­den. Het is daarom aan te raden om deze pri­va­cyverk­lar­ing geregeld te raad­ple­gen, zodat je van deze wijzigin­gen op de hoogte bent. Marieke Riedijk grafisch vor­mgev­er neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Inwerkingtreding

Deze pri­va­cyverk­lar­ing is in werk­ing getre­den op 2 mei 2018 en geup­date op 2 okto­ber 2019.