Voor deze klan­ten heb ik gewerkt of werk ik nog steeds, op free­lance-basis of rechtstreeks:

ABP | opmaak boek ‘Ver­ge­zich­ten’ • free­lan­ce­werk
Ade­lante | rela­tie­bladpublieks­ver­sie stra­te­gisch beleids­plan, publieks­ver­sie medisch beleids­plan • free­lan­ce­werk
Aevi­tae | voor­waar­den, bro­chu­res, for­mu­lie­ren, adver­ten­ties, led-boar­ding
B‑Cables | bedruk­king akoes­ti­sche paneel, beurs­ma­te­ri­aal, wanden, rollup-ban­ners, adver­ten­ties
Aloo, a lot of Oracle | logo, huis­stijl
An de Koel wijk­cen­trum | logo, ope­nings­uit­no­di­ging, flyers
Arcus­col­lege | bro­chu­res Retour • free­lan­ce­werk
Bedrij­ven Con­tact­punt Heer­len | logo, fol­der­tje, adver­ten­ties • free­lan­ce­werk
Bel­vé­dère Maas­tricht | 4‑jaarlijkse infor­ma­tie­krant • free­lan­ce­werk
Berner | maga­zine ‘Just Beat it’ • free­lan­ce­werk
Boeken voor mensen | cam­pag­ne­beeld boeken- en pla­ten­beurs vanaf 2019, bonnen, boe­ken­leg­gers
Bouw­be­drij­ven Jongen | jaar­ver­sla­gen, bro­chu­res, per­so­neels­blad, pre­sen­ta­tie­wandje, per­so­neels­gids, rela­tie­blad • free­lan­ce­werk
Coa­chEen­heid | logo • huis­stijl • web­site
De Berg en Freund Hatha Yoga | look & feel web­site • free­lan­ce­werk
Druk­ke­rij van Hooren | memo­kubus • free­lan­ce­werk
Elek­tro Groot­han­del Frigé | 2 maan­de­lijks maga­zine, restyle logo en huis­stijl, visi­te­kaart­jes, web­site
Ener­gie­bu­reau Lim­burg | logo, huis­stijl, pre­sen­ta­tie­wandje • free­lan­ce­werk
Eldra elec­tro­draad | bro­chu­res, ring­ban­den, 3D-illu­stra­ties, pre­sen­ta­tie­wandje, adver­ten­ties• free­lan­ce­werk
Eng­bers inte­ri­eurs | logo, huis­stijl 
Flex­team Gemeente Heer­len | logo, folder • free­lan­ce­werk
Gemeente Heer­len | monu­men­ten­bro­chure, boek the­a­ter, boek ‘Hart voor Heer­len’, logo en borden Bin­nen­ring Park­stad Lim­burg, ‘Wij zijn Heer­len’ 2007, diverse fol­der­se­ries • free­lan­ce­werk
Gemeente Land­graaf | pos­ter­se­rie A0-borden, logo en huis­stijl Landgraaf25, look & feel site, boek, pro­gram­ma­boekje, uit­no­di­gin­gen, pos­ters
Gemeente Maas­tricht | opmaak aan­vraag St. Eli­sa­beth Strou­ven 2015 – 2016-2017 voor Tout Maas­tricht 
Gilde Oplei­din­gen | jaar­ver­slag 2009
Heel Ritu­eel | logo
Het Apos­to­lisch Genoot­schap | jaar­ver­sla­gen, boeken, vouw­bla­den, bro­chu­res, kin­der­koor­boekje, agenda, uit­no­di­gin­gen, cd-box 
His­to­risch Goud | logo, huis­stijl, jaar­ver­sla­gen, bid­book Ther­men­mu­seum • free­lan­ce­werk
Hotel Klein Zwit­ser­land | bro­chure en prijs­lijst 2015 t/m 2018, golf­fol­der, beurs­ba­lie
Houben Fysi­o­the­ra­pie| web­site
Houben Per­so­nal Trai­ning| web­site
I‑FourC | digi­tale whi­te­pa­per
Inter­na­ti­o­naal Fes­ti­val Vocallis | flyers/folders, pro­gram­ma­boek­jes, pos­ters, rol­ban­ners, adver­ten­ties
Ja tegen Nu | vra­gen­waaier, rollup banner, bedrukte vloer­te­gels
Jes!Advies | visi­te­kaartje
Kunst­ge­bit Park­stad | logo • free­lan­ce­werk
Land­rom | logo, huis­stijl 
Lingua e Musica | logo, huis­stijl, pro­gram­ma­boek­jes, web­site
Makosoft | rela­tie-nieuws­brief • free­lan­ce­werk
Marieke Rie­dijk | web­site
Meer in balans | logo
Medi­aan | logo, huis­stijl, bro­chu­res, adver­ten­ties, kerst­kaar­ten, uit­no­di­gin­gen, pre­sen­ta­tie­wandje, pro­gram­ma­boek­jes, (onder­de­len) site, kalen­ders • free­lan­ce­werk
Mijn­wa­ter BV | logo, huis­stijl • free­lan­ce­werk
MKB Park­stad Lim­burg | tekst • free­lan­ce­werk
Momen­toB | logo, huis­stijl, folder, web­site 
NHA | look & feel (vorige) site • free­lan­ce­werk
Nop­ha­drain | update bro­chu­res, details, 3D-illu­stra­ties
Park Strijt­ha­gen | logo
Patrick Vaes­sens diri­gent en zang­coach | restyle logo, visi­te­kaartje
PCkwa­draat | logo, huis­stijl, ver­huis­kaar­ten, look & feel web­site • free­lan­ce­werk
PO&R pro­ject­ont­wik­ke­ling & rea­li­sa­tie | logo, huis­stijl, dvd-label, cover- en boekje 
Prick­artz advo­caat medi­a­tor | logo, huis­stijl, tuin­bord • free­lan­ce­werk
Pro Fysio | web­site
Pro­vin­cie Lim­burg | logo en QR-code Lim­burg bereik­baar, logo en stijl Bui­ten­ring Park­stad Lim­burg, restyle logo Bott­le­neck Infra + pro­ject­bor­den en nieuws­brie­ven, pre­sen­ta­tie­wandje, anti­graf­fiti bedruk­king ecom­biduct en via­duct • free­lan­ce­werk
logo Nati­o­naal Land­schap Zuid-Lim­burg

PvdA Heer­len | pos­ters en flyers gemeen­te­ver­kie­zin­gen 
Ren­d­a­max | fol­der­se­rie • free­lan­ce­werk
Res­tau­rant Bos­zicht | logo, prijs­lijst, infos­heets, adver­ten­ties • free­lan­ce­werk
Rij­ck­heyt cen­trum voor regi­o­nale geschie­de­nis | logo, huis­stijl, bro­chure, jaar­ver­sla­gen, pos­ters, bedruk­king ser­vies • free­lan­ce­werk
Rijks­wa­ter­staat | up to date houden groen­be­heer­plan • free­lan­ce­werk
RO groep | opmaak boek ‘Tol­lende ruimte’ • free­lan­ce­werk
Roger Braun con­cert­pi­a­nist | diverse flyers
Rouw­kost | logo
SDP, ser­vi­ce­punt detail­han­del | fol­ders, adver­ten­ties • free­lan­ce­werk
SRL Hoens­broek | jaar­ver­sla­gen, rela­tie­blad • free­lan­ce­werk
Stek Jeugd­hulp | boek ‘Opgroeien met kleer­scheu­ren’
Stich­ting Nood­op­vang Park­stad e.o. | huis­stijl, fol­ders, kran­ten 
Stich­ting Per­spec­tief | logo, huis­stijl, fol­ders 
Stich­ting van Oos­bree | boek­jes lezin­gen 
Stich­ting Shel­ter Maas­tricht | logo, brief­pa­pier, digi­tale nieuws­brief
Stich­ting Taiama Andreas | logo
Stich­ting VLot/VLotteam | logo, huis­stijl, digi­tale nieuws­brief
Strea­ming Valley | flyers, ban­ners, adver­ten­ties, bro­chu­res, beurs­ma­te­ri­aal, myFlip­Class logo
Strijt­ha­gen­cup Land­graaf | logo, vlag, banner, toer­nooi­kran­ten
The­ra­pie­team Vitaal | web­site
Ther­men­mu­seum | bord­jes en pane­len expo­si­tie • free­lan­ce­werk
Thoe­len trai­nin­gen | trai­nings­fol­ders • free­lan­ce­werk
Thuis­huys Natuur­lijk, kin­der­op­vang | logo, visi­te­kaartje, web­site
Uni­ver­si­teit Leiden, R. de Vries | boekje ‘Over Phr­e­ni­tis’
Veer­kracht in bedrijf | logo en visi­te­kaartje
Ver­meu­len Ver­bindt natuur en mens | logo, brief­pa­pier, web­site
VSK | folder
VSV Noord- en Midden-Lim­burg | restyle logo, digi­tale nieuws­brief, digi­tale online rou­te­kaart voor con­tac­ten rond school­ver­la­ters
VV Schaes­berg | adver­ten­tie 
Wivine Ver­vaeke beel­dend kun­ste­naar | logo, huis­stijl, belet­te­ring auto 
Woning­stich­ting de Voor­zorg | bewo­ners­blad, bewo­ners­map, uit­no­di­gin­gen, adver­ten­ties • free­lan­ce­werk
Woning­stich­ting Urmond | pro­ject­map • free­lan­ce­werk
ZLSM | fol­ders, bro­chu­res, krant, pos­ters • free­lan­ce­werk
Zuyd Hoge­school | jaar­ver­sla­gen ombuds­man, lec­to­rale redes, bro­chu­res, facts­heets, adver­to­ri­als, rap­por­ten, pos­ters, maga­zi­nes, hea­ders, roll-up banners