Voor Coa­chEen­heid, een nieuw ini­ti­a­tief van drie enthou­si­aste coa­ches, heb ik met veel ple­zier logo, huis­stijl en web­site ont­wor­pen en gebouwd (NB sinds novem­ber 2020 niet meer online, omdat ze – voor­lo­pig – hun acti­vi­tei­ten binnen deze samen­wer­king gestopt hebben).

Vrij­heid is een belang­rijk gege­ven in hun ont­wik­kel­tra­jec­ten. De site moet dus ook een gevoel van vrij­heid en ruimte oproepen.