Vanaf 2014 ver­zorg ik de vorm­ge­ving van alle gedrukte uitin­gen van Inter­na­ti­o­naal Fes­ti­val Vocallis. Dit is een steeds groei­end ruim 10-daags fes­ti­val in het najaar gecon­cen­treerd rond de stem met klas­sieke en moderne muziek, op ver­schil­lende loca­ties in Zuid-Limburg.

Na twee jaar wilde men het oude bestaande logo resty­len, waar­bij de her­ken­baar­heid belang­rijk bleef. De oor­spron­ke­lijke kleu­ren zagen er wat goed­koop uit. Daar heb ik chi­quere vari­an­ten voor geko­zen. Verder heb ik het her­ken­bare vlakje over­eind gehou­den, maar wel een soort geluids­gol­ven toe­ge­voegd, de tril­lin­gen van de men­se­lijke stem. En tot slot heb ik het let­ter­type aan­ge­past waar­door het moder­ner en beter lees­baar wordt. In 2020 is het woord ‘inter­na­ti­o­naal’ weer aan het logo toegevoegd.