Wijk­cen­trum An de Koel logo, huis­stijl, uitnodiging, folders

Ook een ont­werp nodig?
Keer­tje van gedach­ten wisselen?

Mail of bel me →

Voor wijk­cen­trum An de Koel heb ik logo en huis­stijl ont­wor­pen. Dit karak­te­ris­tieke gebouw was een vak­school voor mijn­wer­kers en is in 2019 prach­tig gerenoveerd.

De naam en dus ook het logo moesten de ver­bin­ding met dat ver­le­den bena­druk­ken. ‘An de Koel’ is dia­lect voor ‘Aan/bij de mijn’. Van­daar in het logo een geab­stra­heerde mijn­to­ren en schoor­steen, geïn­spi­reerd op oude mijn­fo­to’s. Het woord ‘Koel’ en de mijn­ele­men­ten in steen­ko­len-zwart, gecom­bi­neerd met frisse kleu­ren, van­wege het nu moderne en eigen­tijdse wijk­cen­trum met alle nieuwe func­ties t/m kinderopvang.

← terug naar portfolio

  • logo
  • huis­stijl
  • uitnodiging
  • folder
  • raam­flyer
mijn Schaesberg 1909
An de Koel logo
An de Koel briefpapier

Ik heb een een­vou­dig maar stijl­vol brief­pa­pier ont­wor­pen, dat ik aan­ge­le­verd heb als Word­s­ja­bloon. Dit is de laat­ste jaren steeds gebrui­ke­lij­ker, zodat klan­ten dit vanuit hun eigen sys­teem kunnen aan­ma­ken en expor­te­ren als pdf en/of prin­ten. Zeker voor kleine orga­ni­sa­ties of stich­tin­gen wordt nog nau­we­lijks gebruik gemaakt van gedrukt briefpapier.

An de Koel flyer

Verder nog een een­vou­dige maar frisse basis folder, dub­bel­zij­dig A5-for­maat, waarop de tekst per acti­vi­teit een­vou­dig kan worden aan­ge­past en die ver­vol­gens in kleine oplage geprint óf gedrukt kan worden.

An de Koel flyer 2

Nog een kleur­va­ri­ant voor de afwis­se­ling en tot slot een raam­fol­der. Ook hier­voor heb ik een basis in Word ont­wor­pen, die ze per keer zelf kunnen aan­pas­sen en prin­ten en voor het raam hangen.

An de Koel raamfolder