panorama Nangma Ladakh

Alter­na­tieve AOV? Brood­fonds, schenk­kring voor zieke ondernemers

gedachten, ideeën, mening, nieuws | 4 reacties

Ben je onder­ne­mer en heb je geen arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring of ben je op zoek naar een goed­ko­pere of alter­na­tieve AOV? Mis­schien is een Brood­fonds dan iets voor je.
Ik was laatst op de Maas­trichtse voor­lich­tings­avond van de Brood­fondsma­kers, de beden­kers en inti­a­tief­ne­mers van dit idee en ben erg enthou­si­ast geworden.

Brood­fonds?

Met mini­maal 20 tot maxi­maal 50 onder­ne­mers kun je een Brood­fonds vormen. Voor­waarde is dat je je hoofd­in­ko­men uit je bedrijf haalt en mini­maal 1 jaar bestaat. Je kent elkaar per­soon­lijk en in geval van ziekte en arbeids­on­ge­schikt­heid steun je elkaar. Ieder lid doet vanaf zijn eigen brood­fonds­re­ke­ning dan een maan­de­lijkse schen­king aan het zieke groeps­lid, waar­door de betref­fende een tij­de­lijk inko­men heeft. Zo vorm je een vang­net voor elkaar, geba­seerd op ver­trou­wen en gelijk­waar­dig­heid. Je bepaalt geza­men­lijk de regels en de uit­voe­ring, met onder­steu­ning van de brood­fondsma­kers in de opstartfase.

Sym­pa­thiek idee

Wat mij zo aan­spreekt aan deze vorm is het soci­ale, het per­soon­lijke én het feit dat het is geba­seerd op ver­trou­wen en soli­da­ri­teit. Bij ver­ze­ke­rin­gen wordt vaak uit­ge­gaan van regel­tjes, kleine let­ter­tjes en in feite van wan­trou­wen: eerst bewij­zen dat je er recht op hebt en dat alle rand­voor­waar­den van toe­pas­sing zijn. Op zich natuur­lijk logisch voor der­ge­lijke grote orga­ni­sa­ties, die veel risico’s af moeten dekken en mis­bruik incal­cu­le­ren. Maar in het geval van arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­rin­gen valt het voor onder­ne­mers wel heel ongun­stig uit met te dure pre­mies en te veel rand­voor­waar­den. Boven­dien wordt er voor­bij gegaan aan het feit dat onder­ne­mers gemid­deld een veel lager ziek­te­ver­zuim hebben dan werk­ne­mers en korter ziek blij­ven. Een brood­fonds houdt hier wel reke­ning mee en werkt dus anders. Omdat je elkaar per­soon­lijk kent, weet je wie er voor je beta­len als je tij­de­lijk niet (vol­le­dig) kunt werken. Dit zorgt wel dat je er geen onno­dig gebruik van maakt en mij per­soon­lijk geeft het een goed gevoel let­ter­lijk zelf als vang­net voor per­so­nen die ik ken te kunnen dienen als dat nodig is. In ieder geval beter dan dit­zelfde bedrag en vaak meer te stor­ten in een verzekeringsmaatschappij.

Hoe werkt het in de praktijk

Ieder­een stort maan­de­lijks een bedrag op zijn eigen brood­fonds­re­ke­ning, afhan­ke­lijk van de schen­king die je bij ziekte nodig hebt als inko­men (zie www.broodfonds.nl voor con­cre­tere voor­beel­den) . Die reke­ning blijft van jezelf. Naast het maand­be­drag betaal je een­ma­lig opstart­kos­ten van het Brood­fonds en per maand een kleine con­tri­bu­tie op de geza­men­lijke brood­fonds­re­ke­ning. Vanaf twee weken of een maand na het begin van de ziekte of arbeids­on­ge­schikt­heid van een groeps­lid ‑dat bepaal je als groep zelf- wordt er uit­ge­keerd. Die uit­ke­ring kan maxi­maal 2 aan­een­ge­slo­ten jaren plaats­vin­den. Daarna kun je niet meer terug­val­len op het brood­fonds. De prak­tijk wijst echter uit dat 93% van de onder­ne­mers binnen 2 jaar weer aan het werk gaat. Na 2 jaar kom je dan even­tu­eel in de bij­stand óf je sluit een aan­vul­lende andere AOV af, die pas na 2 jaar in hoeft te gaan, wat uiter­aard gun­sti­ger is voor de premie.

Twee keer per jaar beleg je een leden­ver­ga­de­ring en is er de moge­lijk­heid nieuwe leden te intro­du­ce­ren (altijd een bekende van één van de brood­fonds­le­den) óf om eruit te stap­pen. Als je ermee stopt krijg je het geld van jouw eigen brood­fonds­re­ke­ning ‑minus de daar­van al uit­ge­keerde schen­kin­gen en kosten- weer terug. Dat is ook een voor­deel t.o.v. de regu­liere AOV’s.

Buffer

Als je als brood­fonds­groep drie jaar lang stor­tin­gen hebt gedaan zonder dat er iemand ziek is geweest óf als er op jouw brood­fonds­re­ke­ning op een gege­ven moment 36 maal jouw maand­be­drag staat, krijg je alles wat daar bovenop komt aan het eind van het jaar weer terug. De reke­nin­gen hoeven niet onein­dig groot te worden en deze buffer blijkt in de prak­tijk ruim vol­doende voor lopende betalingen.

Meer weten?

Er komen vast nog aller­lei vragen op na deze vrij beknopte uitleg. Je kunt meer infor­ma­tie en film­pjes vinden op www.broodfonds.nl. Verder staat daar een dui­de­lijke FAQ.

Brood­fonds in Limburg

Reden om dit stuk te schrij­ven is dat we ook hier een (aantal) broodfonds(en) willen oprich­ten. Na de infor­ma­tie­avon­den bleek er grote belang­stel­ling voor te zijn. Ben je zelf mis­schien ook geïn­te­res­seerd of heb je nog vragen, laat het dan weten. We zouden graag op korte ter­mijn van start willen gaan in Heer­len, maar ook andere regio’s in Lim­burg zijn brood­fond­sen aan het oprichten.

Update 

Sinds sep­tem­ber 2013 is Brood­fonds Park­stad een feit. Er zijn ook andere brood­fond­sen in Lim­burg opge­richt en het aantal blijft groeien. We onder­steu­nen al een aantal jaar op en af zieke deel­ne­mers van ons Brood­fonds en zijn blij dat het er is!

4 Reacties

 1. Patricia Gorissen

  Hoi Marieke,

  Super dat je dit stukje hebt geschre­ven! Er zijn inder­daad nog meer brood­fond­sen in oprich­ting, o.a. Maas­tricht en Midden-Lim­burg. Maar ook in Eijs­den-Mar­gra­ten zijn ze aan het kijken of ze een brood­fonds kunnen starten.
  Volop animo dus!

  groet,
  Patricia

  Antwoord
 2. roos

  Hallo Marieke, het brood­fonds is aan 1 kant een oplos­sing voor jou en mij als onder­ne­mer voor als we ziek worden. Dat geeft een pret­tig gevoel en is nu wel haal­baar. Aan de andere kant is ver­bin­den met elkaar , voor elkaar zorgen als het echt nodig is, samen creee­ren op basis van betrouw­baar­heid en posi­tieve kijk op ons­zelf als mens, het “” oude-nieuwe” denken. Zelf bejag en ver­rij­king gaat plaats­ma­ken voor Samen!

  Mooi ini­ti­a­tief. Ben blij daar deel van uit te mogen maken.

  Groet Roos Verhaegen
  voor­zit­ter brood­fonds parkstad

  Antwoord
 3. Arnoud Wennekus

  Er zijn inmid­dels ook alter­na­tieve, betere , voor­de­li­gere en veiligere 

  “digi­tale broodfondsen” 

  -waar­bij je niet je pri­vacy opgeeft
  ‑geen ver­plichte ver­ga­de­rin­gen of wan­de­lin­gen en spel­le­tjes mee moet doen…
  ‑meer deel­ne­mers, dus minder risico, bij meer­dere zieken op een bepaald moment
  ‑voor­de­li­ger en binnen 30 munu­ten ben je ver­ze­kerd of over­ge­stapt als je dat zou willen?

  Dus nog meer keuzes, mooi toch? Wil je ze inhou­de­lijk ver­ge­lij­ken, kijk dan eens op bij­voor­beeld http://www.aov-zzp.nl

  Antwoord
  • marieke

   Dag Arnoud, dank je voor je reac­tie, al is het reclame voor je eigen bedrijf;-) Je zegt o.a. ‘beter, voor­de­li­ger en vei­li­ger’, maar daar ben ik het toch niet mee eens. Inmid­dels hebben we al ruim 7 jaar een goed­lo­pend brood­fonds, en heel wat zieken kunnen onder­steu­nen. Ook hebben we elkaar onder­ling opdrach­ten gegund, wat een groot voor­deel is. Ik vind het juist een plus­punt dat je elkaar beter leert kennen, in feite je net­werk uit­breidt en weet aan wie je schenkt (zonder tot in detail te hoeven weten wat men man­keert). ‘Pri­vacy opge­ven’ is ook niet waar. Je bepaalt zelf wat je deelt. En niks mis met die 2 ver­ga­de­rin­gen per jaar en andere – vrij­wil­lige – acti­vi­tei­ten. Boven­dien bestaat er inmid­dels een brood­fond­s­al­li­an­tie, waar­mee brood­fond­sen elkaar steu­nen op het moment dat ze het zelf tij­de­lijk niet redden (omdat ze bij­voor­beeld net star­ten met het mini­mum aantal deel­ne­mers en meteen teveel zieken hebben). Daar­mee schen­ken ver­schil­lende rou­le­rende brood­fond­sen af en toe een klein bedrag aan een brood­fonds in nood, zodat die hun zieken vol­doende kunnen schen­ken. Elk brood­fonds bepaalt zelf of het deel wil nemen aan de alli­an­tie. Omdat onder­ne­mers gemid­deld minder vaak en minder lang ziek zijn hoeft hier niet vaak gebruik van gemaakt te worden. Wat jij beschrijft zijn geen brood­fond­sen, maar ver­ze­ke­rin­gen. Voor mij liever per­soon­lijk con­tact, ver­trou­wen en solidariteit.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *