His­to­risch Goud logo, huis­stijl en jaarverslagen

Ook een ont­werp nodig?
Keer­tje van gedach­ten wisselen?

Mail of bel me →

Voor his­to­risch Goud heb ik logo en huis­stijl ont­wor­pen en uit­ge­voerd als free­lan­ce­werk. Een basis met goud­fo­lie, een pan­tone-versie en een full­co­lour-versie voor ver­schil­lende soor­ten drukwerk.

His­to­risch Goud is de over­koe­pe­lende orga­ni­sa­tie van Ther­men­mu­seum Heer­len, Kas­teel Hoens­broek en streek­ar­chief Rij­ck­heyt. De naam sym­bo­li­seert de kost­baar­he­den die de insti­tu­ten beheren.

Historisch Goud logo

← terug naar portfolio

  • free­lan­ce­werk
  • logo en huisstijl
  • jaar­ver­sla­gen van 2008 t/m 2012
Historisch Goud huisstijl

In de huis­stijl komen steeds het goud en don­ker­blauw terug. Verder heb ik gespeeld met de schuine lijn vanuit de gekan­telde ‘g’ van het beeld­merk. In dezelfde hoek komen bv. adres­ge­ge­vens terug.

Historisch Goud jaarverslag 2010-cover

Na ont­werp van logo en huis­stijl heb ik ook ‑als free­lan­ce­werk- de jaar­ver­sla­gen van His­to­risch Goud ont­wor­pen en uitgevoerd.

De covers van de eerste drie jaarverslagen.

Historisch Goud jaarverslag 2010-cover

Het jaar­ver­slag van 2010 bestaat uit  twee delen in één cover. Links is het alge­mene jaar­ver­slag, en rechts een 3‑deling met voor­na­me­lijk foto’s en sfeer­in­druk­ken van de acti­vi­tei­ten in de drie ver­schil­lende instel­lin­gen (kas­teel, museum en archief).

Historisch Goud jaarverslag 2010-binnen
Historisch Goud jaarverslag 2010-binnen rechts

In het lin­ker­deel staan bewerkte zwartwit-foto’s van de 3 gebou­wen. Rechts ligt de nadruk op mensen en zijn de foto’s in kleur.

Historisch Goud jaarverslag 2009-cover
Historisch Goud jaarverslag 2009-binnen

­Het jaar­ver­slag van 2009 was een­vou­di­ger. Hier­bij heb ik als ach­ter­grond struc­tu­ren gebruikt, geba­seerd op de ver­schil­lende lijnen van de ‘g’ in het logo. Het idee was een gevoels­ma­tige link te leggen naar lij­nen­spel in bv. papier­geld en waar­de­bon­nen, om iets van kost­baar­heid aan te geven.

In het bin­nen­werk komen deze struc­tu­ren terug als ach­ter­grond achter de foto’s uit het archief van Rij­ck­heyt, met quotes van bezoe­kers en medewerkers.

Historisch Goud jaarverslag 2008-cover en binnen

Het eerste jaar­ver­slag van 2008 had goud­fo­lie in de cover. Dit was voor veel mensen de eerste ken­nis­ma­king met His­to­risch Goud. Het bin­nen­werk heeft 3 ver­schil­lende soor­ten papier voor de ver­schil­lende insti­tu­ten. Het is in 2 steun­kleu­ren gedrukt, wat het een sobere en chique uit­stra­ling geeft.