Rijckheyt logo

Voor Rijck­heyt heb ik logo en huis­sti­jl ont­wor­pen en uit­gevo­erd als free­lancewerk. Rijck­heyt, cen­trum voor regionale geschiede­nis was voorheen het Stad­sarchief Heerlen. Het logo moest mod­ern zijn, maar tegelijk­er­heid de band met het verleden duidelijk mak­en. Na een rondlei­d­ing door het archief werd ik geïn­spireerd door de mooie oude handschriften.

Rijckheyt jaarverslag 2005

In 2005 werd het eerste jaarver­slag van Rijck­heyt uit­ge­bracht. Ook hier speelden de afbeeldin­gen met oude tek­sten een belan­grijke rol. For­maat was liggend A4.

Rijckheyt jaarverslag 2005 binnen

In 2007 was het the­ma glas-in-lood en werd het een vierkant jaarverslag.

Rijckheyt jaarverslag 2007

Vanaf 2008 werd Rijck­heyt samen met het Ther­men­mu­se­um en kas­teel Hoens­broek onderge­bracht in His­torisch Goud en ver­scheen er geen apart jaarver­slag meer.