momentoB-logo

Voor ‘momen­toB, bewust beleven van belan­grijke momenten’ heb ik logo, huis­sti­jl en web­site ont­wor­pen en uitgevoerd.
Momen­toB is gericht op het begelei­den van rit­ue­len en/of cer­e­monies. Het staat voor ‘moment to be’, van­daar de zich her­hal­ende groene ‘t’ in de paarse.

momentoB website

De web­site straalt de rust uit die bij rit­ue­len hoort. Ook deze site is gebaseerd op Word­Press, zodat men er zelf ver­schil­lende onderde­len aan kan toevoe­gen en in kan wijzi­gen. Bij elke pag­i­na is een passend header­beeld gezocht, met daar over­heen telkens een andere quote.

momentoB website

Verder heb ik een fold­er en tweez­i­jdig vis­itekaart­je ontworpen.

momentoB folder en visitekaartje