logo Landgraaf25

In 2007 bestond Land­graaf 25 jaar als samen­voeg­ing van Schaes­berg, Nieuwen­hagen en Ubach over Worms. Een pri­jsvraag werd uit­geschreven om hier­voor een logo te ontwer­pen. De win­naar mocht dat feest­jaar alles ontwer­pen: de huis­sti­jl, web­site, fold­ers, posters, pro­gram­ma­boek­jes, aankondigin­gen en een boek.

Ik heb deze pri­jsvraag gewon­nen en heeft daar­door veel leuke opdracht­en gedaan voor Landgraaf25! Het beeld­merk van het logo bestaat uit de 3 wijken als glob­ale vlekken, ver­bon­den door de ‘ruggen­graat’, één lange straat die ‑ook in werke­lijkheid- alle wijken verbindt.

Landgraaf25 map, flyers, visitekaartje, etiket

In de huis­sti­jl komt steeds een vlakverdel­ing terug, waarin 2 of meer beelden door elka­ar heen gecom­bi­neerd wor­den, passend bij het betr­e­f­fende programma-onderdeel.

Landgraaf25 programmaboekje Beleef Landgraaf

In juni was er een groot feest, waaraan aller­lei Land­graafse verenigin­gen deel­na­men: har­monieën, sportv­erenigin­gen, toneel­groepen enz. In een uit­ge­breid pro­gram­ma kwam alles aan bod. Voor de bezoek­ers heb ik een pro­gram­ma­boek­je ont­wor­pen met overzicht­en per locatie, plat­te­grond­je en beschrijvingen.