Voor Houben Fys­io­ther­a­pie heb ik in 2017 een nieuwe web­site gemaakt, gebaseerd op hun bestaande huis­sti­jl met oran­je accenten.
De basis was een gro­ten­deels one-page-site met daarop infor­matie over de prak­tijk, de dien­sten, het team, de visie, ver­goedin­gen, een nieuwsoverzicht en con­tact. Ook de site van zusterbedri­jf Houben Per­son­al Train­ing heb ik daar­na mogen maken.

Inmid­dels is er in 2020 een update geweest en hebben we een web­shop en uit­ge­brei­der nieuws toegevoegd. De onepager is ver­lat­en voor snel­heid en betere vindbaarheid.

Houben Fysiotherapie homepage

 

De site is goed respon­sive en past zich aan aller­lei for­mat­en beeld­scherm aan.

Houben Fysiotherapie pagina

 

De dien­sten wor­den uit­gew­erkt op aparte pag­i­na’s. Er is gekozen voor sprek­ende foto’s van gewone mensen en juist niet de ‘stan­daard’ fysiotherapie-beelden.

Houben Fysiotherapie mobiel

 

In de rechter kantli­jn is via pun­ten te zien waar op de home­page je je bevin­dt. Hier kun je ook alti­jd terug naar boven.

Houben Fysiotherapie chronische pijn