Historisch Goud logo

Voor his­torisch Goud heb ik logo en huis­sti­jl ont­wor­pen en uit­gevo­erd als free­lancewerk. Een basis met goud­folie, een pan­tone-ver­sie en een full­colour-ver­sie voor ver­schil­lende soorten drukwerk.

His­torisch Goud is de overkoe­pe­lende organ­isatie van Ther­men­mu­se­um Heerlen, Kas­teel Hoens­broek en streekarchief Rijck­heyt. De naam sym­bol­iseert de kost­baarhe­den die de insti­tuten beheren.

Historisch Goud huisstijl

Na ontwerp van logo en huis­sti­jl heb ik ook ‑als free­lancewerk- de jaarver­sla­gen van His­torisch Goud ont­wor­pen en uitgevoerd.

His­torisch Goud is de overkoe­pe­lende organ­isatie van Ther­men­mu­se­um Heerlen, Kas­teel Hoens­broek en streekarchief Rijckheyt.

Historisch Goud jaarverslag 2010-cover

Het jaarver­slag van 2010 bestaat uit  twee delen in één cov­er. Links is het algemene jaarver­slag, en rechts een 3‑deling met voor­namelijk foto’s en sfeerindrukken van de activiteit­en in de drie ver­schil­lende instellin­gen (kas­teel, muse­um en archief).

Historisch Goud jaarverslag 2010-binnen

In het link­erdeel staan bew­erk­te zwartwit-foto’s van de 3 gebouwen. Rechts ligt de nadruk op mensen en zijn de foto’s in kleur.

Historisch Goud jaarverslag 2010-binnen rechts

Het jaarver­slag van 2009 was een­voudi­ger. Hier­bij heb ik als achter­grond struc­turen gebruikt, gebaseerd op de ver­schil­lende lij­nen van de ‘g’ in het logo. Het idee was een gevoels­matige link te leggen naar lij­nen­spel in bv. papiergeld en waardebon­nen, om iets van kost­baarheid aan te geven.

Historisch Goud jaarverslag 2009-cover

In het bin­nen­werk komen deze struc­turen terug als achter­grond achter de foto’s uit het archief van Rijck­heyt, met quotes van bezoek­ers en medewerkers.

Historisch Goud jaarverslag 2009-binnen

Het eerste jaarver­slag van 2008 had goud­folie in de cov­er. Dit was voor veel mensen de eerste ken­nis­mak­ing met His­torisch Goud. Het bin­nen­werk heeft 3 ver­schil­lende soorten papi­er voor de ver­schil­lende insti­tuten. Het is in 2 ste­un­kleuren gedrukt, wat het een sobere en chique uit­stral­ing geeft.

Historisch Goud jaarverslag 2008-cover en binnen