Voor Ade­lante heb ik als free­lancewerk het ontwerp en de illus­traties voor de pub­lieksver­sie van het vijf­jarig strate­gisch belei­d­splan gemaakt. Medi­aan Com­mu­ni­catie heeft de orig­inele tekst van het com­plete belei­d­splan ingedikt tot een pub­lieksvrien­delijk geheel. Zeven ker­nachtige begrip­pen vor­m­den de basis voor de hoofd­stukken. Deze moesten wor­den ver­sterkt door een bij­passende illus­tratie en een korte krachtige samenvatting.

Het ontwerp is gebaseerd op de huis­sti­jl van Ade­lante qua kleur, ‘blondheid’ en lettertypes.
Ade­lante werkt meestal met foto’s van medew­erk­ers en cliën­ten, maar dat leek ons voor zo’n vijf jaar geldig en open­baar doc­u­ment geen goed idee. Illus­traties zijn in dit geval neu­traler en tijd­loz­er. Al brain­stor­mend zijn we op de 7 ver­schil­lende beelden gekomen.

Adelante strategisch beleidsplan 2012-2016 detail illustratie

De illus­traties zijn ‘rafe­lig’ gemaakt, met ‘gescheurde ran­den’ en in de kleuren van het logo.

Het belei­d­splan, for­maat 22 cm in het vierkant, is genaaid gebrocheerd met een oran­je draad­je. Dit maakt het wat bijzonderder.

Adelante strategisch beleidsplan 2012-2016 Netwerk

Adelante strategisch beleidsplan 2012-2016 Klaar voor de toekomst