site Marieke Riedijk redesign

Sinds kort is dan ein­delijk mijn site vernieuwd! Ik hik­te er al lang tege­naan, maar zoals art­sen vaak schi­j­nen te roken, ben ik als ontwer­p­er met eigen vor­mgev­ingsza­k­en nogal traag. Werk voor anderen gaat alti­jd voor. Het lezen van de 4 principes om iets af te kri­j­gen gaf me het nodi­ge laat­ste zetje.

Hoofd­bezwaar aan mijn vorige site was het gebruik van Flash, dat immers niet werkt op iPhones en iPads. De huidi­ge site is gebaseerd op Word­Press, waar­door hij makke­lijk­er actueel is te houden. Meteen een goede reden om een blog te begin­nen, waarin ik iets regel­matiger over­denkin­gen, nieuwe ideeën of mij inspir­erende din­gen, ver­halen en beelden kwi­jt kan. Tot nu toe gebruik­te ik Twit­ter en in min­dere mate LinkedIn daar­voor, maar op een blog heb ik de beschikking over meer dan 140 tekens, wat soms toch wel hand­ig is.

Op mijn vorige site was de port­fo­lio veel uit­ge­brei­der. Té denk ik, bij nad­er inzien. Deze keer heb ik ervoor gekozen slechts een kleine, gevarieerde selec­tie van de afgelopen jaren te lat­en zien. In de klanten­li­jst is te bek­ijken wat ik naast de online port­fo­lio nog meer heb ont­wor­pen en uitgevoerd.

Daar­naast is het nu ook mogelijk te zoeken bin­nen de site, rechtsboven.

Feed­back is welkom: werkt er iets niet of mis je iets? Laat het me weten.