Ben je ondernemer en heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of ben je op zoek naar een goedkopere of alternatieve AOV? Misschien is een Broodfonds dan iets voor je.
Ik was laatst op de Maastrichtse voorlichtingsavond van de Broodfondsmakers, de bedenkers en intiatiefnemers van dit idee en ben erg enthousiast geworden.

broodfonds

Broodfonds?

Met min­i­maal 20 tot max­i­maal 50 onderne­mers kun je een Brood­fonds vor­men. Voor­waarde is dat je je hoofdinkomen uit je bedri­jf haalt en min­i­maal 1 jaar bestaat. Je kent elka­ar per­soon­lijk en in geval van ziek­te en arbei­d­songeschik­theid ste­un je elka­ar. Ieder lid doet vanaf zijn eigen brood­fond­sreken­ing dan een maan­delijkse schenk­ing aan het zieke groep­slid, waar­door de betr­e­f­fende een tijdelijk inkomen heeft. Zo vorm je een vangnet voor elka­ar, gebaseerd op vertrouwen en gelijk­waardigheid. Je bepaalt geza­men­lijk de regels en de uitvo­er­ing, met onder­s­te­un­ing van de brood­fonds­mak­ers in de opstartfase.

Sympathiek idee

Wat mij zo aanspreekt aan deze vorm is het sociale, het per­soon­lijke én het feit dat het is gebaseerd op vertrouwen en sol­i­dariteit. Bij verzek­erin­gen wordt vaak uit­ge­gaan van regelt­jes, kleine let­tert­jes en in feite van wantrouwen: eerst bewi­jzen dat je er recht op hebt en dat alle rand­voor­waar­den van toepass­ing zijn. Op zich natu­urlijk logisch voor dergelijke grote organ­isaties, die veel risico’s af moeten dekken en mis­bruik incal­culeren. Maar in het geval van arbei­d­songeschik­thei­dsverzek­erin­gen valt het voor onderne­mers wel heel ongun­stig uit met te dure pre­mies en te veel rand­voor­waar­den. Boven­di­en wordt er voor­bij gegaan aan het feit dat onderne­mers gemid­deld een veel lager ziek­tev­erzuim hebben dan werkne­mers en kor­ter ziek bli­jven. Een brood­fonds houdt hier wel reken­ing mee en werkt dus anders. Omdat je elka­ar per­soon­lijk kent, weet je wie er voor je betal­en als je tijdelijk niet (volledig) kunt werken. Dit zorgt wel dat je er geen onn­odig gebruik van maakt en mij per­soon­lijk geeft het een goed gevoel let­ter­lijk zelf als vangnet voor per­so­n­en die ik ken te kun­nen dienen als dat nodig is. In ieder geval beter dan ditzelfde bedrag en vaak meer te storten in een verzekeringsmaatschappij.

Hoe werkt het in de praktijk

Iedereen stort maan­delijks een bedrag op zijn eigen brood­fond­sreken­ing, afhanke­lijk van de schenk­ing die je bij ziek­te nodig hebt als inkomen (zie www.broodfonds.nl voor con­cretere voor­beelden) . Die reken­ing bli­jft van jezelf. Naast het maandbedrag betaal je een­ma­lig opstartkosten van het Brood­fonds en per maand een kleine con­tribu­tie op de geza­men­lijke brood­fond­sreken­ing. Vanaf twee weken of een maand na het begin van de ziek­te of arbei­d­songeschik­theid van een groep­slid ‑dat bepaal je als groep zelf- wordt er uit­ge­keerd. Die uitk­er­ing kan max­i­maal 2 aaneenges­loten jaren plaatsvin­den. Daar­na kun je niet meer terug­vallen op het brood­fonds. De prak­tijk wijst echter uit dat 93% van de onderne­mers bin­nen 2 jaar weer aan het werk gaat. Na 2 jaar kom je dan eventueel in de bij­s­tand óf je sluit een aan­vul­lende andere AOV af, die pas na 2 jaar in hoeft te gaan, wat uit­er­aard gun­stiger is voor de premie.

Twee keer per jaar beleg je een leden­ver­gader­ing en is er de mogelijkheid nieuwe leden te intro­duc­eren (alti­jd een bek­ende van één van de brood­fond­sle­den) óf om eruit te stap­pen. Als je ermee stopt kri­jg je het geld van jouw eigen brood­fond­sreken­ing ‑minus de daar­van al uit­ge­keerde schenkin­gen en kosten- weer terug. Dat is ook een voordeel t.o.v. de reg­uliere AOV’s.

Buffer

Als je als brood­fonds­groep drie jaar lang stortin­gen hebt gedaan zon­der dat er iemand ziek is geweest óf als er op jouw brood­fond­sreken­ing op een gegeven moment 36 maal jouw maandbedrag staat, kri­jg je alles wat daar bovenop komt aan het eind van het jaar weer terug. De rekenin­gen hoeven niet oneindig groot te wor­den en deze buffer blijkt in de prak­tijk ruim vol­doende voor lopende betalingen.

Meer weten?

Er komen vast nog aller­lei vra­gen op na deze vrij beknopte uit­leg. Je kunt meer infor­matie en film­p­jes vin­den op www.broodfonds.nl. Verder staat daar een duidelijke FAQ.

Broodfonds in Limburg

Reden om dit stuk te schri­jven is dat we ook hier een (aan­tal) broodfonds(en) willen opricht­en. Na de infor­matieav­on­den bleek er grote belang­stelling voor te zijn. Ben je zelf miss­chien ook geïn­ter­esseerd of heb je nog vra­gen, laat het dan weten. We zouden graag op korte ter­mi­jn van start willen gaan in Heerlen, maar ook andere regio’s in Lim­burg zijn brood­fond­sen aan het oprichten.