Ver­halen zijn een belan­grijke bron van inspi­ratie. Het kun­nen boeken zijn, films en zek­er ook gesprekken met gewone mensen die je aan het denken zetten of zor­gen voor een andere kijk.
Ook kun­st, ‑beeldende kun­st in aller­lei vor­men, the­ater en muziek- vertelt een ver­haal en kan inspir­erend werken.

Dit vind ik een ijz­er­sterk en inspir­erend optre­den van twee meis­jes, islami­tisch en joods.

Veel boeiende ver­halen van mensen met een passie of inter­es­sant nieuw idee zijn bijvoor­beeld te vin­den op de site www.ted.com

Zo spreekt schri­jf­ster Eliz­a­beth Gilbert over het idee dat mensen niet zozeer genieën zijn, maar een genie ‘hebben’. Een hart onder de riem, zek­er voor mensen met cre­atieve beroepen …
Als je eens twintig minuten tijd hebt, bek­ijk dan zek­er dit filmpje.

Eliz­a­beth Gilbert over genie en creativiteit