Marieke Riedijk

Ik ben ‘voor mezelf begonnen’ in 1996 en ontwerp nog steeds met veel plezi­er. Dat betekent inmid­dels flink wat ervar­ing en een zich nog steeds ontwikke­lende vakken­nis. Ontwer­pen doe ik graag voor eigen klanten, maar ook op free­lance-basis voor andere bureaus.

Mijn werk varieert van huis­sti­jlen (een gewon­nen pri­jsvraag), jaarver­sla­gen, brochures, boeken, kalen­ders, tot bedrukking van via­ducten, dig­i­tale nieuws­brieven en 3D-illus­traties.
Zie de port­fo­lio voor meer en ander werk of LinkedIn voor meer infor­matie. Het is ook mogelijk een tijd­je te vol­gen op Twit­ter of Face­book om me iets beter te leren ken­nen. Met Pearl­trees probeer ik inter­es­sante links een beet­je overzichtelijk te mak­en en bij te houden.

Ik kan me goed ver­plaat­sen in de wensen van mijn klanten en hecht belang aan een goede relatie op basis van wed­erz­i­jds vertrouwen. Ik lever orig­i­neel, door­dacht en ‑nu gaan drukkers glim­lachen- tech­nisch goed uit­gevo­erd werk.

Inspi­ratie haal ik uit ont­moetin­gen met en ver­halen van mooie mensen, de natu­ur, reizen naar lan­den met andere gewoon­ten, kleuren, geuren en smak­en, ver­won­der­ing over alledaagse schoonheid en muziek, o.a. zin­gen in dit kamerkoor