hoe duur is een huisstijl
Wat is de prijs voor ontwerp van een jaarverslag?
Graag ontvang ik een offerte voor een nieuwsbrief, huisstijl, website …

Regel­matig ont­vang ik via het con­tact­for­muli­er op mijn site dit soort ver­zoeken. Vaak een­voudi­ge vra­gen zon­der verder enige toevoeg­ing of hoog­stens wat sum­miere uit­leg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aan­tal kant-en-klare offertes heb liggen met één vaste pri­js voor elk ontwerp. Maar zo werkt het niet.

Werkwijze

Elke vraag is – als je even doorvraagt – anders, dus mijn aan­bod ook.
Op basis van alleen zo’n glob­ale vraag is het onmo­gelijk een real­is­tis­che offerte te mak­en. Mijn eerste actie bestaat alti­jd uit het stellen van een aan­tal wedervragen.
In het geval van een huisstijl:

  • Is er al een logo, of moet dat ger­estyled dan wel hele­maal ont­wor­pen worden?
  • Welke huis­sti­jlon­derde­len moeten ont­wor­pen wor­den: stan­daard brief, vol­gv­el, envel­op, vis­itekaart­je? Of gaat het ook nog om een vrien­delijke groet-kaart, afsprak­enkaart­jes, noti­tieblokken, web­site, bedruk­te pen­nen, belet­ter­ing wagen­park, deur­bor­den enz.
  • Wan­neer moet het gere­aliseerd zijn?

Alleen deze antwo­or­den mak­en al heel veel uit voor het inschat­ten van de hoeveel­heid werk én zelfs de over­weg­ing of het al dan niet zin heeft hier een offerte voor te mak­en. Als men op deze vra­gen antwo­ord heeft gegeven bestaat het ver­volg vaak uit ofwel een vri­jbli­jvende fysieke afspraak om de vraag duidelijk­er in kaart te bren­gen óf nog wat ver­vol­gvra­gen per mail of tele­foon óf als het hele­maal duidelijk is en niet zo gecom­pliceerd een real­is­tis­che offerte.

Offerte

Een goede offerte mak­en vergt denkw­erk en inspan­ning. Vaak zit­ten er zak­en in die van tevoren nog niet hele­maal duidelijk zijn en dus moeil­ijk in te schat­ten. Reden voor mij om vaak vrij gespeci­ficeerd per onderdeel te offr­eren, zodat men ziet waar de uren in gaan zit­ten. Het bli­jft kor­tom elke keer een bevalling en nog steeds vind ik het moment van verzen­den span­nend. De offerte is weg. Ik kan er niks meer aan veran­deren. Wordt het begrepen en onder­schei­dt het zich van de concurrent(en)? Uit­er­aard kan mijn offerte tegen­vra­gen of com­men­taar oproepen, waar­na ik er nog aan­passin­gen aan kan doen. Doel is tot een overeenkomst te komen waar bei­de par­ti­jen zich in kun­nen vinden.

Als ik op mijn eerste vra­gen al geen antwo­ord meer kri­jg weet ik genoeg. Dan is het waarschi­jn­lijk zo dat diegene een aan­tal offer­tev­er­zoeken heeft uit­gezet op diverse sites, maar er verder geen moeite voor wil doen en wellicht alleen maar kijkt naar de goed­koop­ste aan­bieder. Dat zijn niet de klanten die ik zoek. Ik wil graag con­struc­tief mee­denken en iets mak­en waar in eerste instantie de klant, maar ook ikzelf tevre­den over ben. Waar­bij de uren die ik ervoor moet mak­en in alle redelijkheid wor­den ver­goed en de klant het gevoel heeft dat het die invester­ing waard is.

Hele­maal ideaal is het, als er zich na ver­loop van tijd een basis van vertrouwen ontwikkelt. Je weet van elka­ar hoe het werkt, waar je aan toe bent en dat je elka­ar nodig hebt in bei­der belang. Want het is toch vooral pret­tig tevre­den klanten te hebben die steeds weer bij je terugkomen omdat ze weten dat ze kwaliteit krijgen.

Dus wil je een ontwerp en – eerst – een offerte van mij? Graag! Probeer de vraag zo con­creet mogelijk te for­muleren en houd reken­ing met een aan­tal vra­gen van mijn kant.